ACS Publications. Most Trusted. Most Cited. Most Read
My Activity
CONTENT TYPES

Figure 1Loading Img

Mechanism and Kinetics Study on Low-Temperature NH3-SCR Over Manganese–Cerium Composite Oxide Catalysts

 • Feng Lin
  Feng Lin
  School of Energy and Power Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China
  Shanghai Key Laboratory of Multiphase Flow and Heat Transfer in Power Engineering, Shanghai 200093, China
  More by Feng Lin
 • Qiulin Wang*
  Qiulin Wang
  School of Energy and Power Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China
  Shanghai Key Laboratory of Multiphase Flow and Heat Transfer in Power Engineering, Shanghai 200093, China
  *E-mail: [email protected]. Tel: +86 21 55270805.
  More by Qiulin Wang
 • Jianchao Zhang
  Jianchao Zhang
  School of Energy and Power Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China
  Shanghai Key Laboratory of Multiphase Flow and Heat Transfer in Power Engineering, Shanghai 200093, China
 • Jing Jin
  Jing Jin
  School of Energy and Power Engineering, University of Shanghai for Science and Technology, Shanghai 200093, China
  Shanghai Key Laboratory of Multiphase Flow and Heat Transfer in Power Engineering, Shanghai 200093, China
  More by Jing Jin
 • Shengyong Lu
  Shengyong Lu
  State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
  More by Shengyong Lu
 • , and 
 • Jianhua Yan
  Jianhua Yan
  State Key Laboratory of Clean Energy Utilization, Institute for Thermal Power Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China
  More by Jianhua Yan
Cite this: Ind. Eng. Chem. Res. 2019, 58, 51, 22763–22770
Publication Date (Web):November 20, 2019
https://doi.org/10.1021/acs.iecr.9b04780
Copyright © 2019 American Chemical Society

  Article Views

  1344

  Altmetric

  -

  Citations

  LEARN ABOUT THESE METRICS
  Read OnlinePDF (2 MB)

  Abstract

  Abstract Image

  Titanium dioxide-supported manganese oxide and cerium oxide noted as MnOx/TiO2, CeO2/TiO2, and MnOx–CeO2/TiO2 were prepared by sol–gel method and their low-temperature (<200 °C) catalytic activity toward selective catalytic reduction (SCR) of NO with NH3 were evaluated. The MnOx–CeO2/TiO2 catalyst exhibited optimal low-temperature performance that is nearly 98% of NO was abated below 200 °C. That is because MnOx/TiO2 combined with CeO2 improves redox ability and surface acidity of the catalyst, mainly due to the incorporation of Mn atoms into bulk CeO2 that creates active Mn–O–Ce structures. In situ Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopy suggested that the coordinated NH3 on Lewis acid sites were favored to react with NO and the NH3-SCR over MnOx–CeO2/TiO2 catalyst mainly followed the E–R mechanism at 200 °C. Furthermore, the reaction rate constant and apparent activation energy of the NH3-SCR reaction on the MnOx–CeO2/TiO2 catalyst confirmed the promotional effects of Ce addition on the activity of Mn-based catalyst.

  Cited By

  This article is cited by 43 publications.

  1. Rong Luo, Yiqing Zeng, Shengui Ju, Shasha Feng, Feng Zhang, Zhaoxiang Zhong, Weihong Xing. Flowerlike FeOX–MnOX Amorphous Oxides Anchored on PTFE/PPS Membrane for Efficient Dust Filtration and Low-Temperature No Reduction. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (17) , 5816-5824. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c00272
  2. Guangzhi He, Meng Gao, Yue Peng, Yunbo Yu, Wenpo Shan, Hong He. Superior Oxidative Dehydrogenation Performance toward NH3 Determines the Excellent Low-Temperature NH3-SCR Activity of Mn-Based Catalysts. Environmental Science & Technology 2021, 55 (10) , 6995-7003. https://doi.org/10.1021/acs.est.0c08214
  3. Wenshuo Hu, Renzhi Zou, Yi Dong, Yu Zhang, Mingchu Ran, Qi Xin, Yang Yang, Hao Song, Weihong Wu, Shaojun Liu, Chenghang Zheng, Xiang Gao. Mechanism and Enhancement of the Low-Temperature Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 by Bifunctional Catalytic Mixtures. Industrial & Engineering Chemistry Research 2021, 60 (18) , 6446-6454. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c05214
  4. Qiulin Wang, Xiaoniu Huang, Yuheng Feng, Jianjian Zhou, Huancong Shi, Jing Jin. Interaction Mechanism Study on Simultaneous Removal of 1,2-Dichlorobenzene and NO over MnOx–CeO2/TiO2 Catalysts at Low Temperatures. Industrial & Engineering Chemistry Research 2021, 60 (13) , 4820-4830. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.0c05862
  5. Shuang Liu, Jingying Liu, Qingjin Lin, Shuhao Xu, Jianli Wang, Haidi Xu, Yaoqiang Chen. Solvent Effects on the Low-Temperature NH3–SCR Activity and Hydrothermal Stability of WO3/SiO2@CeZrOx Catalyst. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2020, 8 (35) , 13418-13429. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.0c04243
  6. Pan Zhang, Wohui Yu, Bing Gao, Shaoping Cui, Jingxin Li, Liqiang Qi. Denitration performance and mechanism of Mn-Ce supported alkali-modified fly ash catalysts for NH3-SCR. Fuel 2024, 357 , 129878. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.129878
  7. Yaoyao Zhang, Bin Guan, Chunzheng Zheng, Jiefei Zhou, Tianxu Su, Jiangfeng Guo, Junyan Chen, Yujun Chen, Jinhe Zhang, Hongtao Dang, Yuheng Yuan, Chengze Xu, Bingyu Xu, Wenbo Zeng, Yang He, Zhihao Wei, Zhen Huang. Research on the resistance of catalysts for selective catalytic reduction: Current progresses and future perspectives. Journal of Cleaner Production 2023, 7 , 139920. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139920
  8. Xiangbo Feng, Baorui Wang, Ge Gao, Shan Gao, Chong Xie, Jian-Wen Shi. MnyCo3−yOx bimetallic oxide prepared by ultrasonic technology for significantly improved catalytic performance in the reduction of NOx with NH3. Fuel 2023, 352 , 129159. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.129159
  9. Jing Rong, Wanxia Zhao, Wen Luo, Keke Kang, Lulu Long, Yang Chen, Xiaojiang Yao. Doping effect of rare earth metal ions Sm3+, Nd3+ and Ce4+ on denitration performance of MnO catalyst in low temperature NH3-SCR reaction. Journal of Rare Earths 2023, 41 (9) , 1323-1335. https://doi.org/10.1016/j.jre.2022.08.004
  10. Fei Zheng, Chunjing Liu, Xuejun Ma, Zhiyong Zhou, Jianyi Lu. Review on NH3-SCR for simultaneous abating NOx and VOCs in industrial furnaces: Catalysts' composition, mechanism, deactivation and regeneration. Fuel Processing Technology 2023, 247 , 107773. https://doi.org/10.1016/j.fuproc.2023.107773
  11. Shuai Wang, Na Zhu, Pengpeng Xu, Shuai Li, Di Chen. Si-modified Mn–Ce oxide catalysts for selective catalytic reduction of NO x with NH 3 at low temperatures. New Journal of Chemistry 2023, 47 (27) , 12893-12901. https://doi.org/10.1039/D3NJ02345A
  12. Yanjie Liang, Chuan Gao, Zhaorui Zhang, Bin Wang, Yue Xuan, Kangbo Tong, Yongzheng Wang, Yang Yun, Dong Wang, Yue Peng. Modulation of paired acid centers for the α-, β-, γ- and δ-MnO2 for the NH3-SCR: A comparative density functional theory (DFT) study. Molecular Catalysis 2023, 546 , 113252. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2023.113252
  13. Lanyi Wang, Shengran Zhou, Mengxia You, Di Yu, Chunlei Zhang, Siyu Gao, Xuehua Yu, Zhen Zhao. Research Progress on Metal Oxides for the Selective Catalytic Reduction of NOx with Ammonia. Catalysts 2023, 13 (7) , 1086. https://doi.org/10.3390/catal13071086
  14. Lijun Cheng, Songil Sin, Jiawei Ji, Shan Yang, Chong Tan, Zhiwen Gu, Wang Song, Chunkai Huang, Chuanzhi Sun, Changjin Tang, Lin Dong. Selective catalytic reduction of NO with NH3 over MnOx-CeO2 catalysts: The great synergy between CeO2 and crystalline phase of Mn3O4. Fuel 2023, 342 , 127772. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2023.127772
  15. Hyun Sub Kim, Hwangho Lee, Hyungjoo Kim, Se Won Jeon, Keon Ha Hwang, Do Heui Kim. Enhanced NH3-SCR activity at low temperatures over MnOx supported on two-dimensional TiO2 derived from ZIF-8. Journal of Environmental Chemical Engineering 2023, 11 (3) , 110107. https://doi.org/10.1016/j.jece.2023.110107
  16. Xuefeng Song, Feng Zhou, Huixia Ma, Yifu Liu, Guang Wu. Comparative study of the oxidative dehydrogenation of cyclohexane over vanadium isomorphic-substituted hydroxyapatite and hydroxyapatite-supported vanadium oxide. Molecular Catalysis 2023, 542 , 113105. https://doi.org/10.1016/j.mcat.2023.113105
  17. Xiaosheng Huang, Fang Dong, Guodong Zhang, Zhicheng Tang. Design and identify the confinement effect of active site position on catalytic performance for selective catalytic reduction of NO with NH3 at low temperature. Journal of Catalysis 2023, 420 , 134-150. https://doi.org/10.1016/j.jcat.2023.02.020
  18. Jundong Guo, Fengli Gan, Yifan Zhao, Jinglin He, Bangda Wang, Tao Gao, Xia Jiang, Shenggui Ma. Revealing the crystal facet effect on N 2 O formation during the NH 3 -SCR over α-MnO 2 catalysts. RSC Advances 2023, 13 (6) , 4032-4039. https://doi.org/10.1039/D2RA06744G
  19. Yunfeng Ma, Jianwen Lai, Jiayao Wu, Xiaoqing Lin, Hong Yu, Hao Zhang, Angjian Wu, Jisheng Long, Xiaodong Li. Novel development of VOx–CeOx–WOx/TiO2 catalyst for low-temperature catalytic oxidation of chloroaromatic organics. Waste Disposal & Sustainable Energy 2022, 4 (4) , 259-269. https://doi.org/10.1007/s42768-022-00108-0
  20. Qiulin Wang, Chunyu Gu, Zhuping Jiang, YiCen Lu, FengYun Liu, Jing Zhi, HuanCong Shi. A DFT study on adsorption behaviors of NH3 and SO2 on MnCe/TiNTs catalyst. Chemical Physics Impact 2022, 5 , 100118. https://doi.org/10.1016/j.chphi.2022.100118
  21. Tianwei Wu, Yihuan Zhang, Jianzhong Wu, Yang Yue, Jia Zhang, Guangren Qian. A membrane catalyst synthesized from manganese slag with a high H2O and SO2 tolerance during SCR. Journal of Cleaner Production 2022, 380 , 134971. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134971
  22. Zhuping Jiang, Qiulin Wang, Yuzhou Cai. Enhanced Catalytic Activity and SO2/H2O Tolerance for Selective Catalytic Reduction of NOx with NH3 over Titanate Nanotubes Supported MnOx–CeO2 Catalyst at Low Temperature. Catalysis Surveys from Asia 2022, 26 (3) , 161-173. https://doi.org/10.1007/s10563-022-09356-w
  23. M.A. Salaev, E.V. Kulchakovskaya, L.F. Liotta, O.V. Vodyankina. Bimetallic Ag-based catalysts for low-temperature SCR: Quo vadis?. Applied Catalysis A: General 2022, 644 , 118815. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2022.118815
  24. Xue Bian, Kaikai Lv, Ming Cai, Peng Cen, Wenyuan Wu. Effects of Flue Gas Impurities on the Performance of Rare Earth Denitration Catalysts. Catalysts 2022, 12 (8) , 808. https://doi.org/10.3390/catal12080808
  25. Fengyuan Liu, Junqi Li, Chaoyi Chen, Deyang Ning, Jian Yang, Zhiyao Chu, Xisong Mao, Yuanpei Lan. Low-temperature NOx selective catalytic reduction activity evaluation of hollow-spherical manganese oxides. Research on Chemical Intermediates 2022, 48 (7) , 3007-3018. https://doi.org/10.1007/s11164-022-04729-2
  26. Mingyu Guo, Bar Mosevitzky Lis, Michael E. Ford, Israel E. Wachs. Effect of redox promoters (CeOx and CuOx) and surface sulfates on the selective catalytic reduction (SCR) of NO with NH3 by supported V2O5-WO3/TiO2 catalysts. Applied Catalysis B: Environmental 2022, 306 , 121108. https://doi.org/10.1016/j.apcatb.2022.121108
  27. Sheng Gong, Wenxia Wang, Kai Chen, Kaijun Xiao, Yurong Yin. Effect of metal ion dopants on decomposition formaldehyde room-temperature catalyzed by oxygen-deficient M-MnOx (M=Ce, Co and Cu) materials. Journal of Environmental Chemical Engineering 2022, 10 (3) , 107571. https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107571
  28. Shuyi Lv, Jian Huang, Yue Chen, Qiyao Zhang, Yongmin Huang. Thulium oxides supported on MnCeTiO X catalysts for low-temperature NH 3 -SCR of NO X. Materials Research Express 2022, 9 (6) , 065501. https://doi.org/10.1088/2053-1591/ac7286
  29. Qiulin Wang, Rui Wang, Xiaoniu Huang, Huancong Shi. Sulfur/water resistance and regeneration of MnO -CeO2/TiO2 catalyst for low-temperature selective catalytic reduction of NO. Journal of Environmental Chemical Engineering 2022, 10 (2) , 107345. https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.107345
  30. Shuai Liu, Shanshan Liu, Xiaoyi Sun, Qingjie Liu, Xintang Zhang. C,N ‐modified TiO 2 ‐supported Mn–Ce–Co x ‐based catalyst for low‐temperature NH 3 ‐SCR . Journal of Chemical Technology & Biotechnology 2022, 97 (3) , 779-791. https://doi.org/10.1002/jctb.6983
  31. Xiaosheng Huang, Fang Dong, Guodong Zhang, Zhicheng Tang. Constructing TiO2@CeMnOx nanocages by self-sacrificial hydrolytic etching MIL-125 for efficient wide-temperature selective catalytic reduction of nitrogen oxides. Chemical Engineering Journal 2022, 432 , 134236. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.134236
  32. Dong Wook Kwon, Jeongeun Choi, Ki Bok Nam, Heon Phil Ha. New insight into the role of Mo–Sb addition towards VMoSbTi catalysts with enhanced activity for selective catalytic reduction with NH3. Chemical Engineering Journal 2022, 428 , 132078. https://doi.org/10.1016/j.cej.2021.132078
  33. Jinling Wang, Chao Wan, Dang-guo Cheng, Fengqiu Chen, Xiaoli Zhan. Unveiling the morphology dependence of ceria nanocrystals for boosting low−temperature cyclohexane oxidative dehydrogenation. Applied Surface Science 2021, 565 , 150609. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2021.150609
  34. Feng Lin, Qiulin Wang, Xiaoniu Huang, Jing Jin. Investigation of chlorine-poisoning mechanism of MnO /TiO2 and MnO -CeO2/TiO2 catalysts during o-DCBz catalytic decomposition: Experiment and first-principles calculation. Journal of Environmental Management 2021, 298 , 113454. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2021.113454
  35. Xiaodi Li, Zhitao Han, Qingdong Shi, Xinxin Wang, Xitian Wu, Yu Gao, Chenglong Li, Gang Liu. Characterization of WMnCeTiO x catalysts prepared by different methods for the selective reduction of NO with NH 3. New Journal of Chemistry 2021, 45 (41) , 19456-19466. https://doi.org/10.1039/D1NJ03891E
  36. Yong Jia, Jin Jiang, Ruizi Zheng, Lina Guo, Jing Yuan, Shule Zhang, Mingyan Gu. Insight into the reaction mechanism over PMoA for low temperature NH3-SCR: A combined In-situ DRIFTs and DFT transition state calculations. Journal of Hazardous Materials 2021, 412 , 125258. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2021.125258
  37. Zhang Lei, Shu Hao, Jia Yang, Lei Zhang, Bai Fang, Kuang Wei, Qi Lingbo, Shang Jin, Chao Wei. Study on denitration and sulfur removal performance of Mn–Ce supported fly ash catalyst. Chemosphere 2021, 270 , 128646. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128646
  38. Songfeng Li, Chunhua Zhang, Ao Zhou, Yangyang Li, Peng Yin, Chunfang Mu, Jinyuan Xu. Experimental and kinetic modeling study for N 2 O formation of NH 3 -SCR over commercial Cu-zeolite catalyst. Advances in Mechanical Engineering 2021, 13 (4) , 168781402110106. https://doi.org/10.1177/16878140211010648
  39. Aneta Święs, Andrzej Kowalczyk, Marek Michalik, Urbano Díaz, Antonio E. Palomares, Lucjan Chmielarz. Titanium–silicon ferrierites and their delaminated forms modified with copper as effective catalysts for low-temperature NH 3 -SCR. RSC Advances 2021, 11 (18) , 10847-10859. https://doi.org/10.1039/D1RA01139A
  40. Xiang Gao, Chenghang Zheng, Pen-Chi Chiang, Kefa Cen. Pollutant Control by Catalytic Methods. 2021, 21-103. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1518-4_2
  41. Kyungseok Lee, Byungchul Choi, Chunbeom Lee, Kwangchul Oh. Effects of SiO2/Al2O3 ratio, reaction atmosphere and metal additive on de-NOx performance of HC-SCR over Cu-based ZSM-5. Journal of Industrial and Engineering Chemistry 2020, 90 , 132-144. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2020.07.005
  42. Qiulin Wang, Feng Lin, Jianjian Zhou, Jianchao Zhang, Jing Jin. Effect of HCl and o-DCBz on NH3-SCR of NO over MnO /TiO2 and MnO -CeO2/TiO2 catalysts. Applied Catalysis A: General 2020, 605 , 117801. https://doi.org/10.1016/j.apcata.2020.117801
  43. Xiaosheng Huang, Fang Dong, Guodong Zhang, Zhicheng Tang. Modification of composite catalytic material Cu m V n O x @CeO 2 core–shell nanorods with tungsten for NH 3 -SCR. Nanoscale 2020, 12 (30) , 16366-16380. https://doi.org/10.1039/D0NR04165C

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  You’ve supercharged your research process with ACS and Mendeley!

  STEP 1:
  Click to create an ACS ID

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  MENDELEY PAIRING EXPIRED
  Your Mendeley pairing has expired. Please reconnect