ACS Publications. Most Trusted. Most Cited. Most Read
My Activity
CONTENT TYPES

Mitochondria-Targeting Ceria Nanoparticles as Antioxidants for Alzheimer’s Disease

View Author Information
Center for Nanoparticle Research, Institute for Basic Science (IBS), Seoul 151-742, Republic of Korea
School of Chemical and Biological Engineering and Institute of Chemical Processes, Seoul National University, Seoul 151-742, Republic of Korea
§ Department of Biochemistry and Biomedical Sciences, Seoul National University College of Medicine, Seoul 110-799, Republic of Korea
Cite this: ACS Nano 2016, 10, 2, 2860–2870
Publication Date (Web):February 4, 2016
https://doi.org/10.1021/acsnano.5b08045
Copyright © 2016 American Chemical Society

  Article Views

  15064

  Altmetric

  -

  Citations

  LEARN ABOUT THESE METRICS
  Other access options
  Supporting Info (1)»

  Abstract

  Abstract Image

  Mitochondrial oxidative stress is a key pathologic factor in neurodegenerative diseases, including Alzheimer’s disease. Abnormal generation of reactive oxygen species (ROS), resulting from mitochondrial dysfunction, can lead to neuronal cell death. Ceria (CeO2) nanoparticles are known to function as strong and recyclable ROS scavengers by shuttling between Ce3+ and Ce4+ oxidation states. Consequently, targeting ceria nanoparticles selectively to mitochondria might be a promising therapeutic approach for neurodegenerative diseases. Here, we report the design and synthesis of triphenylphosphonium-conjugated ceria nanoparticles that localize to mitochondria and suppress neuronal death in a 5XFAD transgenic Alzheimer’s disease mouse model. The triphenylphosphonium-conjugated ceria nanoparticles mitigate reactive gliosis and morphological mitochondria damage observed in these mice. Altogether, our data indicate that the triphenylphosphonium-conjugated ceria nanoparticles are a potential therapeutic candidate for mitochondrial oxidative stress in Alzheimer’s disease.

  Read this article

  To access this article, please review the available access options below.

  Get instant access

  Purchase Access

  Read this article for 48 hours. Check out below using your ACS ID or as a guest.

  Recommended

  Access through Your Institution

  You may have access to this article through your institution.

  Your institution does not have access to this content. You can change your affiliated institution below.

  Supporting Information

  ARTICLE SECTIONS
  Jump To

  The Supporting Information is available free of charge on the ACS Publications website at DOI: 10.1021/acsnano.5b08045.

  • Additional results of nanoparticle characterization, in vitro studies, and Figures S1–S17 (PDF)

  Terms & Conditions

  Most electronic Supporting Information files are available without a subscription to ACS Web Editions. Such files may be downloaded by article for research use (if there is a public use license linked to the relevant article, that license may permit other uses). Permission may be obtained from ACS for other uses through requests via the RightsLink permission system: http://pubs.acs.org/page/copyright/permissions.html.

  Cited By

  This article is cited by 446 publications.

  1. Nibedita Pradhan, Nihar Ranjan Jana. Nanomodulators That Target Alzheimer’s Disease: A Review. ACS Applied Nano Materials 2024, 7 (4) , 3515-3545. https://doi.org/10.1021/acsanm.3c04846
  2. Jun Liao, Yi Li, Li Fan, Yuhan Sun, Zhengyan Gu, Qing-Qiang Xu, Yun Wang, Liyan Xiong, Kai Xiao, Zhe-sheng Chen, Zhiwei Ma, Chuan Zhang, Tingfang Wang, Ying Lu. Bioactive Ceria Nanoenzymes Target Mitochondria in Reperfusion Injury to Treat Ischemic Stroke. ACS Nano 2024, 18 (7) , 5510-5529. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c10982
  3. Yijie Chen, Man Zhang, Chenyu Yang, Mingxia Gao, Yinghua Yan, Chunhui Deng, Nianrong Sun. Designed Directional Growth of Ti-Metal–Organic Frameworks for Decoding Alzheimer’s Disease-Specific Exosome Metabolites. Analytical Chemistry 2024, 96 (6) , 2727-2736. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c05868
  4. Eun Kyung Kim, Sang-Eun Hong, Yi Li, Seong-Lan Yu, Yun Seok Choi, Jaeku Kang, Chang Gyo Park, Hoi Young Lee, Sung-Ki Lee, Dong Chul Lee, Won Min Hwang, Sung-Ro Yun, Yohan Park, Moon Hyang Park, Kuk Ro Yoon, Se-Hee Yoon. PEG-Capped Ceria–Zirconia Nanoparticles Improved Renal Fibrosis In Cellular and Animal Models of Fabry Disease. ACS Applied Nano Materials 2024, 7 (3) , 2913-2928. https://doi.org/10.1021/acsanm.3c05170
  5. Ruixue Wang, Yuanyuan Du, Ying Fu, Yingxin Guo, Xing Gao, Xingqi Guo, Jingjing Wei, Yanzhao Yang. Ceria-Based Nanozymes in Point-of-Care Diagnosis: An Emerging Futuristic Approach for Biosensing. ACS Sensors 2023, 8 (12) , 4442-4467. https://doi.org/10.1021/acssensors.3c01692
  6. Xu Chen, Qingqing He, Qiming Zhai, Han Tang, Dize Li, Xingyu Zhu, Xinhui Zheng, Guangyu Jian, Richard D. Cannon, Li Mei, Shan Wang, Ping Ji, Jinlin Song, Tao Chen. Adaptive Nanoparticle-Mediated Modulation of Mitochondrial Homeostasis and Inflammation to Enhance Infected Bone Defect Healing. ACS Nano 2023, 17 (22) , 22960-22978. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c08165
  7. Chenchen Hu, Ruiyang Man, Hanxiang Li, Mingchao Xia, Zhengze Yu, Bo Tang. Near-Infrared Triggered Self-Accelerating Nanozyme Camouflaged with a Cancer Cell Membrane for Precise Targeted Imaging and Enhanced Cancer Immunotherapy. Analytical Chemistry 2023, 95 (36) , 13575-13585. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.3c02218
  8. Reeddhi Ray, Santu Ghosh, Prasanta Panja, Nikhil R. Jana. Rapid Mitochondria Targeting by Arginine-Terminated, Sub-10 nm Nanoprobe via Direct Cell Membrane Penetration. ACS Applied Bio Materials 2023, 6 (6) , 2338-2344. https://doi.org/10.1021/acsabm.3c00187
  9. Feng Han, Zhengdong Tu, Zhuang Zhu, Dachuan Liu, Qingchen Meng, Qifan Yu, Ying Wang, Jianquan Chen, Tao Liu, Fengxuan Han, Bin Li. Targeting Endogenous Reactive Oxygen Species Removal and Regulating Regenerative Microenvironment at Annulus Fibrosus Defects Promote Tissue Repair. ACS Nano 2023, 17 (8) , 7645-7661. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c00093
  10. Fei Zhou, Menghuan Li, Maohua Chen, Maowen Chen, Xiaodong Chen, Zhong Luo, Kaiyong Cai, Yan Hu. Redox Homeostasis Strategy for Inflammatory Macrophage Reprogramming in Rheumatoid Arthritis Based on Ceria Oxide Nanozyme-Complexed Biopolymeric Micelles. ACS Nano 2023, 17 (5) , 4358-4372. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c09127
  11. Qingfan Ren, Huiting Chen, Yuying Chen, Zibin Song, Sixue Ouyang, Shengsen Lian, Jia Tao, Ye Song, Peng Zhao. Imine-Linked Covalent Organic Framework Modulates Oxidative Stress in Alzheimer’s Disease. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (4) , 4947-4958. https://doi.org/10.1021/acsami.2c19839
  12. Ya Liu, He Li, Wei Liu, Jiao Guo, Haiyu Yang, Haikang Tang, Maoye Tian, Hongmei Nie, Xiaodong Zhang, Wei Long. Design of Monovalent Cerium-Based Metal Organic Frameworks as Bioinspired Superoxide Dismutase Mimics for Ionizing Radiation Protection. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (49) , 54587-54597. https://doi.org/10.1021/acsami.2c17358
  13. Yajing Han, Haoyu Yi, Yujie Wang, Zheng Li, Xia Chu, Jian-Hui Jiang. Ultrathin Zinc Selenide Nanoplatelets Boosting Photoacoustic Imaging of In Situ Copper Exchange in Alzheimer’s Disease Mice. ACS Nano 2022, 16 (11) , 19053-19066. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c08094
  14. Shengyang Fu, Huili Chen, Weitao Yang, Xiaohuan Xia, Shu Zhao, Xiaonan Xu, Pu Ai, Qingyuan Cai, Xiangyu Li, Yi Wang, Jie Zhu, Bingbo Zhang, Jialin C. Zheng. ROS-Targeted Depression Therapy via BSA-Incubated Ceria Nanoclusters. Nano Letters 2022, 22 (11) , 4519-4527. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c01334
  15. Haiyan Ruan, Shaofang Zhang, Hongguang Wang, Jiahui Pei, Ruoli Zhao, Xiaoyu Mu, Hao Wang, Xiaodong Zhang. Single-Atom Pd/CeO2 Nanostructures for Mimicking Multienzyme Activities. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (5) , 6564-6574. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00644
  16. Jatin Machhi, Pravin Yeapuri, Milica Markovic, Milankumar Patel, Wenhui Yan, Yaman Lu, Jacob D. Cohen, Mahmudul Hasan, Mai Mohamed Abdelmoaty, You Zhou, Huangui Xiong, Xinglong Wang, R. Lee Mosley, Howard E. Gendelman, Bhavesh D. Kevadiya. Europium-Doped Cerium Oxide Nanoparticles for Microglial Amyloid Beta Clearance and Homeostasis. ACS Chemical Neuroscience 2022, 13 (8) , 1232-1244. https://doi.org/10.1021/acschemneuro.1c00847
  17. Avneet Kour, Taru Dube, Ashwani Kumar, Jiban Jyoti Panda. Anti-Amyloidogenic and Fibril-Disaggregating Potency of the Levodopa-Functionalized Gold Nanoroses as Exemplified in a Diphenylalanine-Based Amyloid Model. Bioconjugate Chemistry 2022, 33 (2) , 397-410. https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.2c00007
  18. Debanjan Dutta, Riya Mukherjee, Sourav Ghosh, Mousumi Patra, Manabendra Mukherjee, Tarakdas Basu. Cerium Oxide Nanoparticles as Antioxidant or Pro-oxidant Agents. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (1) , 1690-1701. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c04518
  19. Kezhen Ge, Yingfeng Mu, Miaoyan Liu, Zetai Bai, Zhao Liu, Deqin Geng, Fenglei Gao. Gold Nanorods with Spatial Separation of CeO2 Deposition for Plasmonic-Enhanced Antioxidant Stress and Photothermal Therapy of Alzheimer’s Disease. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (3) , 3662-3674. https://doi.org/10.1021/acsami.1c17861
  20. Johoon Kim, Gwanui Hong, Luda Mazaleuskaya, Jessica C. Hsu, Derick N. Rosario-Berrios, Tilo Grosser, Park F. Cho-Park, David P. Cormode. Ultrasmall Antioxidant Cerium Oxide Nanoparticles for Regulation of Acute Inflammation. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (51) , 60852-60864. https://doi.org/10.1021/acsami.1c16126
  21. Jiang Liu, Lijun Ma, Guoyang Zhang, Yuzhi Chen, Zhuo Wang. Recent Progress of Surface Modified Nanomaterials for Scavenging Reactive Oxygen Species in Organism. Bioconjugate Chemistry 2021, 32 (11) , 2269-2289. https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.1c00402
  22. Zhi Jia, Xiaoyu Yuan, Ji-an Wei, Xian Guo, Youcong Gong, Jin Li, Hui Zhou, Li Zhang, Jie Liu. A Functionalized Octahedral Palladium Nanozyme as a Radical Scavenger for Ameliorating Alzheimer’s Disease. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (42) , 49602-49613. https://doi.org/10.1021/acsami.1c06687
  23. Xueyan Yan, Yixin Pan, Liang Ji, Jinyu Gu, Yuanyuan Hu, Yi Xia, Chenglin Li, Xinguang Zhou, Dongzhi Yang, Yanyan Yu. Multifunctional Metal–Organic Framework as a Versatile Nanoplatform for Aβ Oligomer Imaging and Chemo-Photothermal Treatment in Living Cells. Analytical Chemistry 2021, 93 (41) , 13823-13834. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c02459
  24. Yan Dou, Dongju Zhao, Fan Yang, Yuqing Tang, Jin Chang. Natural Phyto-Antioxidant Albumin Nanoagents to Treat Advanced Alzheimer’s Disease. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (26) , 30373-30382. https://doi.org/10.1021/acsami.1c07281
  25. Furong Cheng, Qingqing Pan, Wenxia Gao, Yuji Pu, Kui Luo, Bin He. Reversing Chemotherapy Resistance by a Synergy between Lysosomal pH-Activated Mitochondrial Drug Delivery and Erlotinib-Mediated Drug Efflux Inhibition. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (25) , 29257-29268. https://doi.org/10.1021/acsami.1c03196
  26. Nicole J. Bassous, Caterina Bartomeu Garcia, Thomas J. Webster. A Study of the Chemistries, Growth Mechanisms, and Antibacterial Properties of Cerium- and Yttrium-Containing Nanoparticles. ACS Biomaterials Science & Engineering 2021, 7 (5) , 1787-1807. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.0c00776
  27. Qinglian Hu, Chao He, Zhuoting Lu, Liwang Xu, Zhengwei Fu. Mitochondria and Endoplastic Reticulum Targeting Strategy for Enhanced Phototherapy. ACS Applied Bio Materials 2021, 4 (4) , 3015-3026. https://doi.org/10.1021/acsabm.1c00155
  28. Ibrahim Javed, Xuejing Cui, Xiaoyu Wang, Monika Mortimer, Nikolaos Andrikopoulos, Yuhuan Li, Thomas P. Davis, Yuliang Zhao, Pu Chun Ke, Chunying Chen. Implications of the Human Gut–Brain and Gut–Cancer Axes for Future Nanomedicine. ACS Nano 2020, 14 (11) , 14391-14416. https://doi.org/10.1021/acsnano.0c07258
  29. Subrata Mondal, Yoya Vashi, Priyam Ghosh, Dhrubajyoti Roy, Manash Barthakur, Sachin Kumar, Parameswar Krishnan Iyer. Amyloid Targeting “Artificial Chaperone” Impairs Oligomer Mediated Neuronal Damage and Mitochondrial Dysfunction Associated with Alzheimer’s Disease. ACS Chemical Neuroscience 2020, 11 (20) , 3277-3287. https://doi.org/10.1021/acschemneuro.0c00387
  30. Shasha Wang, Ronghe Chen, Qian Yu, Wenchao Huang, Puxiang Lai, Jianxin Tang, Liming Nie. Near-Infrared Plasmon-Boosted Heat/Oxygen Enrichment for Reversing Rheumatoid Arthritis with Metal/Semiconductor Composites. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (41) , 45796-45806. https://doi.org/10.1021/acsami.0c13261
  31. Anjali Sharma, Kevin Liaw, Rishi Sharma, Ajit G. Thomas, Barbara S. Slusher, Sujatha Kannan, Rangaramanujam M. Kannan. Targeting Mitochondria in Tumor-Associated Macrophages using a Dendrimer-Conjugated TSPO Ligand that Stimulates Antitumor Signaling in Glioblastoma. Biomacromolecules 2020, 21 (9) , 3909-3922. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.0c01033
  32. Yin Long, Hao Wei, Jun Li, Mengting Li, Yizhan Wang, Ziyi Zhang, Tianye Cao, Corey Carlos, Lazarus G. German, Dawei Jiang, Tuanwei Sun, Jonathan W. Engle, Xiaoli Lan, Yadong Jiang, Weibo Cai, Xudong Wang. Prevention of Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury by Carbohydrate-Derived Nanoantioxidants. Nano Letters 2020, 20 (9) , 6510-6519. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.0c02248
  33. Mengmeng Ma, Nan Gao, Xuexia Li, Zhenqi Liu, Zifeng Pi, Xiubo Du, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. A Biocompatible Second Near-Infrared Nanozyme for Spatiotemporal and Non-Invasive Attenuation of Amyloid Deposition through Scalp and Skull. ACS Nano 2020, 14 (8) , 9894-9903. https://doi.org/10.1021/acsnano.0c02733
  34. Seung Woo Choi, Jaeyun Kim. Recent Progress in Autocatalytic Ceria Nanoparticles-Based Translational Research on Brain Diseases. ACS Applied Nano Materials 2020, 3 (2) , 1043-1062. https://doi.org/10.1021/acsanm.9b02243
  35. Burcu Kepsutlu, Virginia Wycisk, Katharina Achazi, Sergey Kapishnikov, Ana Joaquina Pérez-Berná, Peter Guttmann, Antje Cossmer, Eva Pereiro, Helge Ewers, Matthias Ballauff, Gerd Schneider, James G. McNally. Cells Undergo Major Changes in the Quantity of Cytoplasmic Organelles after Uptake of Gold Nanoparticles with Biologically Relevant Surface Coatings. ACS Nano 2020, 14 (2) , 2248-2264. https://doi.org/10.1021/acsnano.9b09264
  36. Seung Woo Choi, Bong Geun Cha, Jaeyun Kim. Therapeutic Contact Lens for Scavenging Excessive Reactive Oxygen Species on the Ocular Surface. ACS Nano 2020, 14 (2) , 2483-2496. https://doi.org/10.1021/acsnano.9b10145
  37. Yuchun Qiao, Haifeng Dong, Xueji Zhang. A Versatile Sunscreen with Minimal ROS Damage and Low Permeability. ACS Applied Materials & Interfaces 2020, 12 (5) , 6217-6225. https://doi.org/10.1021/acsami.9b18996
  38. Ruijuan Yan, Si Sun, Jiang Yang, Wei Long, Junying Wang, Xiaoyu Mu, Qifeng Li, Wenting Hao, Shaofang Zhang, Haile Liu, Yalong Gao, Lufei Ouyang, Junchi Chen, Shuangjie Liu, Xiao-Dong Zhang, Dong Ming. Nanozyme-Based Bandage with Single-Atom Catalysis for Brain Trauma. ACS Nano 2019, 13 (10) , 11552-11560. https://doi.org/10.1021/acsnano.9b05075
  39. Xiaoyu Mu, Hua He, Junying Wang, Wei Long, Qifeng Li, Haile Liu, Yalong Gao, Lufei Ouyang, Qinjuan Ren, Si Sun, Jingya Wang, Jiang Yang, Qiang Liu, Yuanming Sun, Changlong Liu, Xiao-Dong Zhang, Wenping Hu. Carbogenic Nanozyme with Ultrahigh Reactive Nitrogen Species Selectivity for Traumatic Brain Injury. Nano Letters 2019, 19 (7) , 4527-4534. https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.9b01333
  40. Yifan Fan, Pengyun Li, Binbin Hu, Tao Liu, Zhuo Huang, Changfu Shan, Jing Cao, Bo Cheng, Weisheng Liu, Yu Tang. A Smart Photosensitizer–Cerium Oxide Nanoprobe for Highly Selective and Efficient Photodynamic Therapy. Inorganic Chemistry 2019, 58 (11) , 7295-7302. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.9b00363
  41. Bowen Yang, Yu Chen, Jianlin Shi. Reactive Oxygen Species (ROS)-Based Nanomedicine. Chemical Reviews 2019, 119 (8) , 4881-4985. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00626
  42. Yanyan Huang, Jinsong Ren, Xiaogang Qu. Nanozymes: Classification, Catalytic Mechanisms, Activity Regulation, and Applications. Chemical Reviews 2019, 119 (6) , 4357-4412. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00672
  43. Jonghoon Kim, Han Young Kim, Seuk Young Song, Seok-hyeong Go, Hee Su Sohn, Seungmin Baik, Min Soh, Kang Kim, Dokyoon Kim, Hyo-Cheol Kim, Nohyun Lee, Byung-Soo Kim, Taeghwan Hyeon. Synergistic Oxygen Generation and Reactive Oxygen Species Scavenging by Manganese Ferrite/Ceria Co-decorated Nanoparticles for Rheumatoid Arthritis Treatment. ACS Nano 2019, 13 (3) , 3206-3217. https://doi.org/10.1021/acsnano.8b08785
  44. Marco Molinari, Adam R. Symington, Dean C. Sayle, Tamil S. Sakthivel, Sudipta Seal, Stephen C. Parker. Computer-Aided Design of Nanoceria Structures as Enzyme Mimetic Agents: The Role of Bodily Electrolytes on Maximizing Their Activity. ACS Applied Bio Materials 2019, 2 (3) , 1098-1106. https://doi.org/10.1021/acsabm.8b00709
  45. Xuqi Peng, Bingquan Wang, Yu Yang, Yihan Zhang, Yonggang Liu, Yuan He, Ce Zhang, Haiming Fan. Liver Tumor Spheroid Reconstitution for Testing Mitochondrial Targeted Magnetic Hyperthermia Treatment. ACS Biomaterials Science & Engineering 2019, 5 (3) , 1635-1644. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.8b01630
  46. Xiaoyu Mu, Junying Wang, Yonghui Li, Fujuan Xu, Wei Long, Lufei Ouyang, Haile Liu, Yaqi Jing, Jingya Wang, Haitao Dai, Qiang Liu, Yuanming Sun, Changlong Liu, Xiao-Dong Zhang. Redox Trimetallic Nanozyme with Neutral Environment Preference for Brain Injury. ACS Nano 2019, 13 (2) , 1870-1884. https://doi.org/10.1021/acsnano.8b08045
  47. Soroor Sadegh Malvajerd, Amir Azadi, Zhila Izadi, Masoumeh Kurd, Tahereh Dara, Maryam Dibaei, Mohammad Sharif Zadeh, Hamid Akbari Javar, Mehrdad Hamidi. Brain Delivery of Curcumin Using Solid Lipid Nanoparticles and Nanostructured Lipid Carriers: Preparation, Optimization, and Pharmacokinetic Evaluation. ACS Chemical Neuroscience 2019, 10 (1) , 728-739. https://doi.org/10.1021/acschemneuro.8b00510
  48. Qunqun Bao, Ping Hu, Yingying Xu, Tiansheng Cheng, Chenyang Wei, Limin Pan, Jianlin Shi. Simultaneous Blood–Brain Barrier Crossing and Protection for Stroke Treatment Based on Edaravone-Loaded Ceria Nanoparticles. ACS Nano 2018, 12 (7) , 6794-6805. https://doi.org/10.1021/acsnano.8b01994
  49. Taisiia Berestok, Pablo Guardia, Ruifeng Du, Javier Blanco Portals, Massimo Colombo, Sònia Estradé, Francesca Peiró, Stephanie L. Brock, Andreu Cabot. Metal Oxide Aerogels with Controlled Crystallinity and Faceting from the Epoxide-Driven Cross-Linking of Colloidal Nanocrystals. ACS Applied Materials & Interfaces 2018, 10 (18) , 16041-16048. https://doi.org/10.1021/acsami.8b03754
  50. Qing Chen, Yang Du, Kai Zhang, Zeyu Liang, Jinquan Li, Hao Yu, Rong Ren, Jin Feng, Zhiming Jin, Fangyuan Li, Jihong Sun, Min Zhou, Qinggang He, Xiaolian Sun, Hong Zhang, Mei Tian, and Daishun Ling . Tau-Targeted Multifunctional Nanocomposite for Combinational Therapy of Alzheimer’s Disease. ACS Nano 2018, 12 (2) , 1321-1338. https://doi.org/10.1021/acsnano.7b07625
  51. Brigida Silvestri, Giuseppe Vitiello, Giuseppina Luciani, Vincenzo Calcagno, Aniello Costantini, Maria Gallo, Silvia Parisi, Simona Paladino, Mariagrazia Iacomino, Gerardino D’Errico, M. Federica Caso, Alessandro Pezzella, and Marco d’Ischia . Probing the Eumelanin–Silica Interface in Chemically Engineered Bulk Hybrid Nanoparticles for Targeted Subcellular Antioxidant Protection. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (43) , 37615-37622. https://doi.org/10.1021/acsami.7b11839
  52. Yongbeom Seo, Jiayu Leong, Jye Yng Teo, Jennifer W. Mitchell, Martha U. Gillette, Bumsoo Han, Jonghwi Lee, and Hyunjoon Kong . Active Antioxidizing Particles for On-Demand Pressure-Driven Molecular Release. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (41) , 35642-35650. https://doi.org/10.1021/acsami.7b12297
  53. Houjuan Zhu, Yuan Fang, Qingqing Miao, Xiaoying Qi, Dan Ding, Peng Chen, and Kanyi Pu . Regulating Near-Infrared Photodynamic Properties of Semiconducting Polymer Nanotheranostics for Optimized Cancer Therapy. ACS Nano 2017, 11 (9) , 8998-9009. https://doi.org/10.1021/acsnano.7b03507
  54. Rajendra N. Mitra, Ruijuan Gao, Min Zheng, Ming-Jing Wu, Maxim A. Voinov, Alex I. Smirnov, Tatyana I. Smirnova, Kai Wang, Sai Chavala, and Zongchao Han . Glycol Chitosan Engineered Autoregenerative Antioxidant Significantly Attenuates Pathological Damages in Models of Age-Related Macular Degeneration. ACS Nano 2017, 11 (5) , 4669-4685. https://doi.org/10.1021/acsnano.7b00429
  55. Christopher D. Curran, Li Lu, Yue Jia, Christopher J. Kiely, Bryan W. Berger, and Steven McIntosh . Direct Single-Enzyme Biomineralization of Catalytically Active Ceria and Ceria–Zirconia Nanocrystals. ACS Nano 2017, 11 (3) , 3337-3346. https://doi.org/10.1021/acsnano.7b00696
  56. Zhangyou Yang, Shenglin Luo, Yiping Zeng, Chunmeng Shi, and Rong Li . Albumin-Mediated Biomineralization of Shape-Controllable and Biocompatible Ceria Nanomaterials. ACS Applied Materials & Interfaces 2017, 9 (8) , 6839-6848. https://doi.org/10.1021/acsami.6b15442
  57. Ashley V. Kroll, Ronnie H. Fang, and Liangfang Zhang . Biointerfacing and Applications of Cell Membrane-Coated Nanoparticles. Bioconjugate Chemistry 2017, 28 (1) , 23-32. https://doi.org/10.1021/acs.bioconjchem.6b00569
  58. Hanjun Cheng, Shichao Lin, Faheem Muhammad, Ying-Wu Lin, and Hui Wei . Rationally Modulate the Oxidase-like Activity of Nanoceria for Self-Regulated Bioassays. ACS Sensors 2016, 1 (11) , 1336-1343. https://doi.org/10.1021/acssensors.6b00500
  59. Qingrong Li, Liting Lin, Cong Zhang, Hengguo Zhang, Yan Ma, Haisheng Qian, Xu-Lin Chen, Xianwen Wang. The progression of inorganic nanoparticles and natural products for inflammatory bowel disease. Journal of Nanobiotechnology 2024, 22 (1) https://doi.org/10.1186/s12951-023-02246-x
  60. Yunxia Ji, Yunqing Wang, Xiaoyan Wang, Changjun Lv, Qunfang Zhou, Guibin Jiang, Bing Yan, Lingxin Chen. Beyond the promise: Exploring the complex interactions of nanoparticles within biological systems. Journal of Hazardous Materials 2024, 468 , 133800. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2024.133800
  61. Tamaki Naganuma. Selective inhibition of partial EMT-induced tumour cell growth by cerium valence states of extracellular ceria nanoparticles for anticancer treatment. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 2024, 236 , 113794. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2024.113794
  62. Shaofang Zhang, Xiao-Dong Zhang. Recent Advances in the Bioactive Structure and Application of Single-atom Nanozymes. Nano Biomedicine and Engineering 2024, 16 (1) , 1-27. https://doi.org/10.26599/NBE.2023.9290047
  63. Archna Panghal, S.J.S. Flora. Nanotechnology in the diagnostic and therapy for Alzheimer's disease. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - General Subjects 2024, 1868 (3) , 130559. https://doi.org/10.1016/j.bbagen.2024.130559
  64. Xinlin Liu, Hongwei Xu, Houlin Peng, Long Wan, Donghua Di, Zhenshuai Qin, Luning He, Junya Lu, Siling Wang, Qinfu Zhao. Advances in antioxidant nanozymes for biomedical applications. Coordination Chemistry Reviews 2024, 502 , 215610. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215610
  65. Weijun Wang, Mengling Lin, Wenqing Wang, Zhifa Shen, Zai-Sheng Wu. DNA tetrahedral nanostructures for the biomedical application and spatial orientation of biomolecules. Bioactive Materials 2024, 33 , 279-310. https://doi.org/10.1016/j.bioactmat.2023.10.025
  66. Manju Sharma, Nidhi Aggarwal, Jibanananda Mishra, Jiban Jyoti Panda. Neuroglia targeting nano-therapeutic approaches to rescue aging and neurodegenerating brain. International Journal of Pharmaceutics 2024, 11 , 123950. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2024.123950
  67. Qianru Ye, Dantong Jia, Jun Ji, Yang Liu, Gang Wu, . Effects of nano-cerium dioxide on intestinal microflora in rats by oral subchronic exposure. PLOS ONE 2024, 19 (2) , e0298917. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298917
  68. Mingxing Ren, Chongjing Zhou, Xinyi Li, Yining Zhang, Meng Li, Haoyue Song, Fengyi Liu, Tao Chen, Xinxin Xu, Sheng Yang. Mn‐Based Artificial Mitochondrial Complex “VI” Acts as an Electron and Free Radical Conversion Factory to Suppress Macrophage Inflammatory Response. Advanced Healthcare Materials 2024, 2013 https://doi.org/10.1002/adhm.202304125
  69. Shuwen Zhou, Huijuan Cai, Xinjuan He, Zhiyong Tang, Siyu Lu. Enzyme-mimetic antioxidant nanomaterials for ROS scavenging: Design, classification, and biological applications. Coordination Chemistry Reviews 2024, 500 , 215536. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215536
  70. Xian Li, Hongkai Duan, Guosheng Wang, Mingzhang Li, Lifeng Zhou, Xin Jiang, Minghui Hu, Xiaojing Fan, Tao Shi, Fei Gao. Anti-osteoarthritis effects of injectable hyaluronic acid hydrogel loaded with platelet lysate and cerium oxide nanoparticle by regulating TNF-α: An in vitro model. Arabian Journal of Chemistry 2024, 17 (2) , 105488. https://doi.org/10.1016/j.arabjc.2023.105488
  71. Fangyi Cheng, Sumasri Kotha, Miao Fu, Qi Yang, Heng Wang, Weiwei He, Xiaobo Mao. Nanozyme enabled protective therapy for neurological diseases. Nano Today 2024, 54 , 102142. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2023.102142
  72. Xinzhao Jiang, Wei Wang, Jincheng Tang, Meng Han, Yichang Xu, Lichen Zhang, Jie Wu, Yiyang Huang, Zhouye Ding, Huiwen Sun, Kun Xi, Yong Gu, Liang Chen. Ligand‐Screened Cerium‐Based MOF Microcapsules Promote Nerve Regeneration via Mitochondrial Energy Supply. Advanced Science 2024, 11 (6) https://doi.org/10.1002/advs.202306780
  73. Xingyu Long, Min Liu, Yayun Nan, Qiaohui Chen, Zuoxiu Xiao, Yuting Xiang, Xiaohong Ying, Jian Sun, Qiong Huang, Kelong Ai. Revitalizing Ancient Mitochondria with Nano‐Strategies: Mitochondria‐Remedying Nanodrugs Concentrate on Disease Control. Advanced Materials 2024, 1 https://doi.org/10.1002/adma.202308239
  74. Mona Abdel-Rahman, Heba M. Elmasry, Omar A. Ahmed-Farid, Sherein M. Hegazy, Mohamed M. Rezk. Neurological study on the effect of CeNPs and/or La Cl3 on adult male albino rats. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology 2024, 81 , 127323. https://doi.org/10.1016/j.jtemb.2023.127323
  75. Vipul Prajapati, Shraddha Shinde, Princy Shrivastav, Bhupendra Gopalbhai Prajapati. New biologicals and biomaterials in the therapy of Alzheimer's disease. 2024, 93-114. https://doi.org/10.1016/B978-0-443-13205-6.00016-9
  76. Arumugam Vijayan, Shalini Ramadoss, Natarajan Sisubalan, Muniraj Gnanaraj, Karthikeyan Chandrasekaran, Varaprasad Kokkarachedu. Cerium Oxide Nanoparticles for Biomedical Applications. 2024, 175-200. https://doi.org/10.1007/978-3-031-50093-0_8
  77. Song Xiang, Xincheng Long, Qiuxia Tu, Jian Feng, Xiaohe Zhang, Guangwei Feng, Li Lei. Self-assembled, hemin-functionalized peptide nanotubes: an innovative strategy for detecting glutathione and glucose molecules with peroxidase-like activity. Nano Convergence 2023, 10 (1) https://doi.org/10.1186/s40580-023-00356-8
  78. Benson O. A. Botchway, Xuehong Liu, Yu Zhou, Marong Fang. Biometals in Alzheimer disease: emerging therapeutic and diagnostic potential of molybdenum and iodine. Journal of Translational Medicine 2023, 21 (1) https://doi.org/10.1186/s12967-023-04220-5
  79. Rugmani Meenambal, Tomasz Kruk, Jacek Gurgul, Piotr Warszyński, Danuta Jantas. Neuroprotective effects of polyacrylic acid (PAA) conjugated cerium oxide against hydrogen peroxide- and 6-OHDA-induced SH-SY5Y cell damage. Scientific Reports 2023, 13 (1) https://doi.org/10.1038/s41598-023-45318-6
  80. Xunshan Ren, Huangming Zhuang, Yuelong Zhang, Panghu Zhou. Cerium oxide nanoparticles-carrying human umbilical cord mesenchymal stem cells counteract oxidative damage and facilitate tendon regeneration. Journal of Nanobiotechnology 2023, 21 (1) https://doi.org/10.1186/s12951-023-02125-5
  81. Changjoon Keum, Cristina-Maria Hirschbiegel, Soham Chakraborty, Soyeong Jin, Youngdo Jeong, Vincent M. Rotello. Biomimetic and bioorthogonal nanozymes for biomedical applications. Nano Convergence 2023, 10 (1) https://doi.org/10.1186/s40580-023-00390-6
  82. Zhichao Deng, Wenqi Ma, Chenguang Ding, Chaojun Wei, Bowen Gao, Yuanyuan Zhu, Yujie Zhang, Feng Wu, Mingxin Zhang, Runqing Li, Mingzhen Zhang. Metal polyphenol network/cerium oxide artificial enzymes therapeutic nanoplatform for MRI/CT-aided intestinal inflammation management. Nano Today 2023, 53 , 102044. https://doi.org/10.1016/j.nantod.2023.102044
  83. Qimanguli Saiding, Zhongyang Zhang, Shuying Chen, Fan Xiao, Yumeng Chen, Yongjiang Li, Xueyan Zhen, Muhammad Muzamil Khan, Wei Chen, Seyoung Koo, Na Kong, Wei Tao. Nano-bio interactions in mRNA nanomedicine: Challenges and opportunities for targeted mRNA delivery. Advanced Drug Delivery Reviews 2023, 203 , 115116. https://doi.org/10.1016/j.addr.2023.115116
  84. Yue Wu, Yawen Zhang, Xuanyu Tang, Shuhui Ye, Jingjing Shao, Linglan Tu, Junzhi Pan, Lingfeng Chen, Guang Liang, Lina Yin. Synergistic anti-oxidant and anti-inflammatory effects of ceria/resatorvid co-decorated nanoparticles for acute lung injury therapy. Journal of Nanobiotechnology 2023, 21 (1) https://doi.org/10.1186/s12951-023-02237-y
  85. Liwen Li, Yining Shen, Zhongmin Tang, Yuwen Yang, Zi Fu, Dalong Ni, Xiaojun Cai. Engineered nanodrug targeting oxidative stress for treatment of acute kidney injury. Exploration 2023, 3 (6) https://doi.org/10.1002/EXP.20220148
  86. Feng Zhao, Hui Yang, Zehong Gao, Huamei Liu, Pingling Wu, Binbin Li, Heming Yu, Jiahui Shao. Novel Fabrication of Cu(II)-incorporated chiral d-penicillamine-chitosan nanocomposites enantio-selectively inhibit the induced amyloid β aggregation for Alzheimer's disease therapy. Heliyon 2023, 38 , e23563. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e23563
  87. Shanshan Guo, Chun-Xia Yi. Cell type-targeting nanoparticles in treating central nervous system diseases: Challenges and hopes. Nanotechnology Reviews 2023, 12 (1) https://doi.org/10.1515/ntrev-2023-0158
  88. Mohammad Azam Ansari, Takshashila Tripathi, Baskar Venkidasamy, Alan Monziani, Govindasamy Rajakumar, Mohammad N. Alomary, Sami A. Alyahya, Oriane Onimus, Naomi D’souza, Md. Abul Barkat, Ebtesam A. Al-Suhaimi, Ramkumar Samynathan, Muthu Thiruvengadam. Multifunctional Nanocarriers for Alzheimer’s Disease: Befriending the Barriers. Molecular Neurobiology 2023, 539 https://doi.org/10.1007/s12035-023-03730-z
  89. Hailing Wang, Liucan Wang, Yuhua Chen, Jixi Huang, Yuxin Xing, Lu Wang, Jixi Zhang, Hua Yang. Catalytically proficient ceria nanodots supported on redox-active mesoporous hosts for treatment of inflammatory bowel disease via efficient ROS scavenging. Journal of Materials Chemistry B 2023, 11 (43) , 10369-10382. https://doi.org/10.1039/D3TB01602A
  90. Qiuxia Tan, Shaojing Zhao, Ting Xu, Qin Wang, Mei Zhang, Li Yan, Xianfeng Chen, Minhuan Lan. Inorganic nano-drug delivery systems for crossing the blood–brain barrier: Advances and challenges. Coordination Chemistry Reviews 2023, 494 , 215344. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2023.215344
  91. Vinay Kumar, Monika Rana, Anuj K. Sharma, Sonal Sinha, Ajazuddin, Umesh Gupta. Vitamin-C decorated PEGylated PAMAM dendrimers for effective inhibition of amyloid aggregation and improved in vivo pharmacokinetics. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2023, 89 , 105058. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2023.105058
  92. Chuan Hu, Baoyu Wu, Yihan Wu, Mingyi Shi, Jiaqi Ma, Huile Gao, Jinming Zhang. Recent advances in nanotechnology for combating Alzheimer's disease. Materials Chemistry Frontiers 2023, 7 (21) , 5171-5186. https://doi.org/10.1039/D3QM00493G
  93. Tapan A. Patel, Bhavesh D. Kevadiya, Neha Bajwa, Preet Amol Singh, Hong Zheng, Annet Kirabo, Yu-Long Li, Kaushik P. Patel. Role of Nanoparticle-Conjugates and Nanotheranostics in Abrogating Oxidative Stress and Ameliorating Neuroinflammation. Antioxidants 2023, 12 (10) , 1877. https://doi.org/10.3390/antiox12101877
  94. Francesca Corsi, Greta Deidda Tarquini, Marta Urbani, Ignacio Bejarano, Enrico Traversa, Lina Ghibelli. The Impressive Anti-Inflammatory Activity of Cerium Oxide Nanoparticles: More than Redox?. Nanomaterials 2023, 13 (20) , 2803. https://doi.org/10.3390/nano13202803
  95. Motika Geethika, Namrata Singh, Sagar Kumar, Somanathapura K. Naveen Kumar, Govindasamy Mugesh. A Redox Modulatory SOD Mimetic Nanozyme Prevents the Formation of Cytotoxic Peroxynitrite and Improves Nitric Oxide Bioavailability in Human Endothelial Cells. Advanced Healthcare Materials 2023, 12 (27) https://doi.org/10.1002/adhm.202300621
  96. Yanting Cai, Yue Li, Jin Zhang, Nan Tang, Xingfu Bao, Zhen Liu. New horizons for therapeutic applications of nanozymes in oral infection. Particuology 2023, 80 , 61-73. https://doi.org/10.1016/j.partic.2022.12.002
  97. Ohoud A. Alomari, Safaa Qusti, Maha Balgoon, Fadwa Aljoud, Khalid A. Alamry, Mahmoud A. Hussein. Modified TPP-MoS2 QD Blend as a Bio-Functional Model for Normalizing Microglial Dysfunction in Alzheimer’s Disease. Neurology International 2023, 15 (3) , 954-966. https://doi.org/10.3390/neurolint15030061
  98. Zeyu Wang, Xinran Song, Hui Huang, Meiqi Chang, Yu Chen. Enzyodynamic therapy at nanoscale. MedComm – Biomaterials and Applications 2023, 2 (3) https://doi.org/10.1002/mba2.53
  99. Qianqian Wu, Lu Yang, Ling Zou, Wang Yang, Qingshan Liu, Anwei Zhang, Jiang Cao, Guangyou Shi, Jian He, Xiaochao Yang. Small Ceria Nanoclusters with High ROS Scavenging Activity and Favorable Pharmacokinetic Parameters for the Amelioration of Chronic Kidney Disease. Advanced Healthcare Materials 2023, 12 (24) https://doi.org/10.1002/adhm.202300632
  100. K. Radhakrishnan, P. Senthil Kumar, Gayathri Rangasamy, K. Ankitha, V. Niyathi, V. Manivasagan, K. Saranya. Recent advances in nanotechnology and its application for neuro-disease: a review. Applied Nanoscience 2023, 13 (9) , 6631-6665. https://doi.org/10.1007/s13204-023-02958-4
  Load more citations

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  You’ve supercharged your research process with ACS and Mendeley!

  STEP 1:
  Click to create an ACS ID

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  MENDELEY PAIRING EXPIRED
  Your Mendeley pairing has expired. Please reconnect