ACS Publications. Most Trusted. Most Cited. Most Read
My Activity
CONTENT TYPES

Palladium-Catalyzed Cross-Coupling Reactions of Organoboron Compounds

Cite this: Chem. Rev. 1995, 95, 7, 2457–2483
Publication Date (Print):November 1, 1995
https://doi.org/10.1021/cr00039a007
  ACS Legacy Archive

  Article Views

  88889

  Altmetric

  -

  Citations

  LEARN ABOUT THESE METRICS
  Other access options

  Note: In lieu of an abstract, this is the article's first page.

  Free first page

  Read this article

  To access this article, please review the available access options below.

  Get instant access

  Purchase Access

  Read this article for 48 hours. Check out below using your ACS ID or as a guest.

  Recommended

  Access through Your Institution

  You may have access to this article through your institution.

  Your institution does not have access to this content. You can change your affiliated institution below.

  Cited By

  This article is cited by 11132 publications.

  1. Suma Basappa, Aishwarya Prakash, Sanjana S. Talekar, Manoj V. Mane, Shubhankar Kumar Bose. Facile Synthesis of Vinyl Boronate Esters via Dehydrogenative Borylation of Alkenes Enabled by a Co-MOF Catalyst: An Additive-Free Approach. ACS Catalysis 2024, 14 (5) , 3065-3073. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c05742
  2. Ruibin Wang, Dongwook Kim, Sehoon Park. Selective Cascading Hydroboration of N-Heteroarenes via Cobalt Catalysis. ACS Catalysis 2024, 14 (5) , 3582-3595. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c06208
  3. Kezhuo Zhang, Chenchen Li, Wanxiang Zhao. Enantio- and Regioselective Dihydroboration of Enals. ACS Catalysis 2024, Article ASAP.
  4. Xin Wan, Tianchu Zhao, Qinghua Ren, Gangchang Zhou. Role of TMEDA in Iron-Catalyzed C(sp2)–C(sp3) Cross-Coupling Reactions: A Mechanistic Study Using DFT Calculations. Organometallics 2024, 43 (4) , 449-456. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00391
  5. Martin Axelsson, Ziyang Xia, Sicong Wang, Ming Cheng, Haining Tian. Role of the Benzothiadiazole Unit in Organic Polymers on Photocatalytic Hydrogen Production. JACS Au 2024, 4 (2) , 570-577. https://doi.org/10.1021/jacsau.3c00681
  6. Jin Yang, Michelle C. Neary, Tianning Diao. ProPhos: A Ligand for Promoting Nickel-Catalyzed Suzuki-Miyaura Coupling Inspired by Mechanistic Insights into Transmetalation. Journal of the American Chemical Society 2024, Article ASAP.
  7. Izadora F. Reis, Marcelo H. Gehlen. Single-Molecule Catalysis in the Palladium Cross-Coupling Reaction Cycle. The Journal of Physical Chemistry Letters 2024, Article ASAP.
  8. Enfu Wang, Jiangbin Luo, Luoman Zhang, Jian Zhang, Yaojia Jiang. Copper-Catalyzed Oxidative [3 + 2] Cycloaddition of Enamines and Pyridotriazoles toward Indolizines. Organic Letters 2024, 26 (6) , 1249-1254. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.4c00063
  9. Hui-Hui Zeng, Yu-Qing Wang, Yong-Yu He, Xiao-Ling Zhong, Hongguang Li, Ai-Jun Ma, Jin-Bao Peng. Cooperative Cu/Pd-Catalyzed 1,5-Boroacylation of Cyclopropyl-Substituted Alkylidenecyclopropanes. The Journal of Organic Chemistry 2024, 89 (4) , 2637-2648. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c02670
  10. Gang Zhou, Zhuanzhuan Guo, Shanshan Liu, Xiao Shen. Divergent Synthesis of Fluoroalkyl Ketones through Controlling the Reactivity of Organoboronate Complexes. Journal of the American Chemical Society 2024, 146 (6) , 4026-4035. https://doi.org/10.1021/jacs.3c12150
  11. Zhipeng Li, Jingyang Zhang, Yani Li, Jiahui Zhou, Shujie Ji, Gongming Yang, Yefeng Tang, Jian Wang. Carbene-Catalyzed Enantioselective Petasis-Like Alkenylation. ACS Catalysis 2024, 14 (3) , 2003-2013. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c05289
  12. John M. Halford-McGuff, Marek Varga, David B. Cordes, Aidan P. McKay, Allan J. B. Watson. Modular Synthesis of Complex Benzoxaboraheterocycles through Chelation-Assisted Rh-Catalyzed [2 + 2 + 2] Cycloaddition. ACS Catalysis 2024, 14 (3) , 1846-1854. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c05766
  13. Michael Berlin, Jennifer Cantley, Mark Bookbinder, Elizabeth Bortolon, Fabio Broccatelli, Greg Cadelina, Emily W. Chan, Huifen Chen, Xin Chen, Yunxing Cheng, Tommy K. Cheung, Kim Davenport, Dean DiNicola, Debbie Gordon, Brian D. Hamman, Alicia Harbin, Roy Haskell, Mingtao He, Alison J. Hole, Thomas Januario, Philip S. Kerry, Stefan G. Koenig, Limei Li, Mark Merchant, Inmaculada Pérez-Dorado, Jennifer Pizzano, Connor Quinn, Christopher M. Rose, Emma Rousseau, Leofal Soto, Leanna R. Staben, Hongming Sun, Qingping Tian, Jing Wang, Weifeng Wang, Crystal S. Ye, Xiaofen Ye, Penghong Zhang, Yuhui Zhou, Robert Yauch, Peter S. Dragovich. PROTACs Targeting BRM (SMARCA2) Afford Selective In Vivo Degradation over BRG1 (SMARCA4) and Are Active in BRG1 Mutant Xenograft Tumor Models. Journal of Medicinal Chemistry 2024, 67 (2) , 1262-1313. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.3c01781
  14. Maoping Pu, Christian D.-T. Nielsen, Erdem Senol, Theresa Sperger, Franziska Schoenebeck. Post-Transition-State Dynamic Effects in the Transmetalation of Pd(II)-F to Pd(II)-CF3. JACS Au 2024, 4 (1) , 263-275. https://doi.org/10.1021/jacsau.3c00724
  15. Avijit Maity, Akhila K. Sahoo. Copper-Catalyzed Regio- and Stereoselective Hydroarylation of Ynamide. The Journal of Organic Chemistry 2024, 89 (2) , 852-863. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01720
  16. Evgeniy G. Gordeev, Djamaladdin G. Musaev, Valentine P. Ananikov. Comparative Study of Pd-Mediated Carbon–Carbon, Carbon–Heteroatom, and Heteroatom–Heteroatom Bond Formation/Breakage (C ═ Csp3, Csp2, Csp; X = B, N, O, Si, P, S, Se, Te). Organometallics 2024, 43 (1) , 1-13. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00367
  17. Audrey Vice, Nicholas Langer, Benjamin Reinhart, Ofer Kedem. Surface-Modified Pd/CeO2 Single-Atom Catalyst Shows Increased Activity for Suzuki Cross-Coupling. Inorganic Chemistry 2023, 62 (51) , 21479-21486. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03649
  18. Ramesh Bhawar, Suresh Saini, Kiran S. Patil, D. H. Nagaraju, Shubhankar Kumar Bose. Synthesis of Alkyl and Aryl Boronate Esters via CeO2-Catalyzed Borylation of Alkyl and Aryl Electrophiles Including Alkyl Chlorides. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (23) , 16270-16279. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01755
  19. Henrique Esteves, Vitor H. Menezes da Silva, Carlos R. D. Correia, Ataualpa A. C. Braga. Mechanisms for the Oxidative Addition of Palladium(0) Complexes to Arenediazonium Salts. Organometallics 2023, 42 (22) , 3178-3191. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00264
  20. Kasandra J. Brick, Meilin Q. Lim, Eric C. Keske. [(NHC)Pd(allyl)Cl] Precatalysts in The Hiyama Reaction of Aryl Chlorides with Aryl Trimethoxysilanes: A Study in Side Reactions. Organometallics 2023, 42 (22) , 3192-3198. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00312
  21. Yinghua Li, Jiang Jin, Weibin Fan, Deguang Huang. π-Extension of Indoles Using Acrolein Linker: Synthesis of Indolo[3,2-a]carbazole-6-carbaldehydes and Racemosin B. Organic Letters 2023, 25 (46) , 8284-8289. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c03346
  22. Yu-Feng Liang, Muhammad Bilal, Le-Yu Tang, Tian-Zhang Wang, Yu-Qiu Guan, Zengrui Cheng, Minghui Zhu, Jialiang Wei, Ning Jiao. Carbon–Carbon Bond Cleavage for Late-Stage Functionalization. Chemical Reviews 2023, 123 (22) , 12313-12370. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00219
  23. Hiroshi Makino, Tsuyoshi Nishikawa, Makoto Ouchi. Polymer Degradation by Synergistic Dual Stimuli: Base Interaction and Photocatalysis to Unlock a Boron Pendant Trigger for Main-Chain Scission. Macromolecules 2023, 56 (21) , 8776-8783. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c01165
  24. Komei Sakata, Martin A. Lowe, Mengyang Xuan, Jeffrey Bruffaerts, Luigi P. Stasi, Bénédicte Lallemand, Alvaro Cardenas, Richard D. Taylor, Lewis R. Vidler, Lloyd King, Jean-Pierre Valentin, Benoît Laleu, Teresa de Haro. Design of Novel Series of Antimalarial PMX Inhibitors with Increased Half-Life via Molecular Property Optimization. ACS Medicinal Chemistry Letters 2023, 14 (11) , 1582-1588. https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.3c00404
  25. Yuanyuan An, Xiaolong Li, Shuangshuang Xia, Yongchan Jian, Fei Wen, Zhenyu Liu, Jiaying He, Yali Shen, Yubin Wang. Visible-Light-Promoted Regioselective Hydroborylation of Ketene Dithioacetals with NHC-Boranes. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (21) , 15151-15158. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01642
  26. Jonas Düker, Indrajit Ghosh, Burkhard König. Sequential One-Pot (Het)arene Thioetherification and Amination with Nickel and Visible Light. ACS Catalysis 2023, 13 (20) , 13618-13625. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c03860
  27. Isaac F. Yu, Jake W. Wilson, John F. Hartwig. Transition-Metal-Catalyzed Silylation and Borylation of C–H Bonds for the Synthesis and Functionalization of Complex Molecules. Chemical Reviews 2023, 123 (19) , 11619-11663. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.3c00207
  28. Jian-Sen Wang, Xiao-Xia You, Rong-Lin Zhong, Zhong-Min Su. Heterolytic versus Homolytic: Theoretical Insight into the Ni0-Catalyzed Ph–F Bond Activation. Organometallics 2023, 42 (19) , 2771-2783. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00234
  29. Yuta Chikashige, Tsunayoshi Takehara, Tsuyoshi Matsuzaki, Takeyuki Suzuki, Kenichi Murai, Mitsuhiro Arisawa, Makoto Sako. Axially Chiral Borinic Acid Catalysts: Design, Synthesis, and Application in Alkylative Desymmetrization of 1,2-Diols. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (19) , 14178-14183. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01143
  30. Feng-Chen Gao, Ming Li, Heng-Yu Gu, Xin-Yi Chen, Shuang Xu, Yi Wei, Kai Hong. Construction of α-Halogenated Boronic Esters via Visible Light-Induced C–H Bromination. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (19) , 14246-14254. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01915
  31. Elliott H. Denton, Minyoung Cho, Bill Morandi, Tae-Lim Choi. Modular Access to Bifunctional Norbornenes and Their Application in Ring-Opening Metathesis Polymerization. Macromolecules 2023, 56 (18) , 7490-7495. https://doi.org/10.1021/acs.macromol.3c00714
  32. Verena Höhn, Wolfram Feuerstein, Florian R. Rehak, Max Kehry, Sergei Lebedkin, Manfred M. Kappes, Wim Klopper, Frank Breher. Non-Palindromic C∧C∧P Platinum and Palladium Pincer Complexes Showing Intense Phosphorescence via Direct Spin-Forbidden S0 → T1 Excitation. Inorganic Chemistry 2023, 62 (38) , 15627-15640. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c02339
  33. Mo Chen, Austin M. Ventura, Soumik Das, Ammar F. Ibrahim, Paul M. Zimmerman, John Montgomery. Oxidative Cross Dehydrogenative Coupling of N-Heterocycles with Aldehydes through C(sp3)–H Functionalization. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (37) , 20176-20181. https://doi.org/10.1021/jacs.3c06532
  34. Joseph A. Kaplan, Suzanne A. Blum. Iodination–Group-Transfer Reactions to Generate Trisubstituted Iodoalkenes with Regio- and Stereochemical Control. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (18) , 13236-13247. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01495
  35. Kengo Inoue, Atsunori Mori, Kentaro Okano. Formal Halogen Transfer of Bromoarenes via Stepwise Reactions. Organic Letters 2023, 25 (36) , 6693-6698. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c02540
  36. Andrew K. King, Aneelman Brar, Guigen Li, Michael Findlater. Homogeneous and Recyclable Palladium Catalysts: Application in Suzuki–Miyaura Cross-Coupling Reactions. Organometallics 2023, 42 (17) , 2353-2358. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00231
  37. Sami Ben Salah, Mohamed Othman, Morgane Sanselme, Adam Daïch, Isabelle Chataigner, Ata Martin Lawson. Dichotomic Dearomatizations of Benzene vs Pyridine Rings of Sulfonyloxypyridine via (3 + 2) Cycloaddition. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (17) , 12265-12275. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c00901
  38. Xiaoqing Lv, Shengjun Liu, Yu Guo, Lijiu Gao, Liming Zhao, Jinpeng Zhang, Liangce Rong. Meerwein Arylation of Aryl(alkyl)idenemalononitriles and Diazonium Salts for the Synthesis of 2-(Aryl(alkyl)/arylmethylene)malononitrile Derivatives. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (17) , 12421-12431. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c01161
  39. Ziyin Kong, Weipeng Hu, James P. Morken. 1,2-Diborylsilanes: Catalytic Enantioselective Synthesis and Site-Selective Cross-coupling. ACS Catalysis 2023, 13 (17) , 11522-11527. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c01789
  40. Brittany L. Gay, Ya-Nong Wang, Shreeja Bhatt, Anika Tarasewicz, Daniel J. Cooke, E. Grace Milem, Bufan Zhang, J. Brannon Gary, Michael L. Neidig, Kami L. Hull. Palladium and Iron Cocatalyzed Aerobic Alkene Aminoboration. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (34) , 18939-18947. https://doi.org/10.1021/jacs.3c05790
  41. Chengmi Huang, Dong Wu, Yangyang Li, Guoyin Yin. Asymmetric anti-Selective Borylalkylation of Terminal Alkynes by Nickel Catalysis. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (34) , 18722-18730. https://doi.org/10.1021/jacs.3c05969
  42. Bradley A. Davis, Jan Genzer, Kirill Efimenko, Milad Abolhasani. Continuous Ligand-Free Catalysis Using a Hybrid Polymer Network Support. JACS Au 2023, 3 (8) , 2226-2236. https://doi.org/10.1021/jacsau.3c00261
  43. Tahir Maqbool, Humera Younas, Muhammad Bilal, Nasir Rasool, Majed A. Bajaber, Adeel Mubarik, Bushra Parveen, Gulraiz Ahmad, Syed Adnan Ali Shah. Synthesis of 1-(4-Bromobenzoyl)-1,3-dicyclohexylurea and Its Arylation via Readily Available Palladium Catalyst─Their Electronic, Spectroscopic, and Nonlinear Optical Studies via a Computational Approach. ACS Omega 2023, 8 (33) , 30306-30314. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c03183
  44. Tao Zheng, Jun Xu, Shaojun Cheng, Jianghai Ye, Shiqiang Ma, Rongbiao Tong. Green Halogenation of Indoles with Oxone–Halide. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (16) , 11497-11503. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c00638
  45. Nupur Goswami, Nikunj Kumar, Sukdev Bag, Puneet Gupta, Debabrata Maiti. Deciphering the Mechanistic Insights of Temporary Directing-Group-Assisted meta-Alkenylation of Complex Biaryl Systems. ACS Catalysis 2023, 13 (16) , 11091-11103. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c02383
  46. Mia Guo, Yu Zhang, Meng-Jiao Zhang, Tian Li, Jia-Yi Wu, Feng-Shou Liu. Heteroaryl–Heteroaryl Suzuki–Miyaura Cross-Coupling Enabled by Large-but-Flexible Dibenzobarrelene-Derived Pd-NHC Precatalysts. Organometallics 2023, 42 (15) , 2028-2037. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00225
  47. L. Reginald Mills, David Gygi, Eric M. Simmons, Steven R. Wisniewski, Junho Kim, Paul J. Chirik. Mechanistic Investigations of Phenoxyimine–Cobalt(II)-Catalyzed C(sp2)–C(sp3) Suzuki–Miyaura Cross-Coupling. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (31) , 17029-17041. https://doi.org/10.1021/jacs.3c02103
  48. Zhenyu Zhang, Wei Zhang, Jun−Chen Tang, Jin−Teng Che, Zhongchao Zhang, Jia−Hua Chen, Zhen Yang. Total Synthesis of (+)–Haperforin G. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (15) , 10539-10554. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c00542
  49. Shiyi Yang, Xiang Yu, Yaxu Liu, Michele Tomasini, Lucia Caporaso, Albert Poater, Luigi Cavallo, Catherine S. J. Cazin, Steven P. Nolan, Michal Szostak. Suzuki–Miyaura Cross-Coupling of Amides by N–C Cleavage Mediated by Air-Stable, Well-Defined [Pd(NHC)(sulfide)Cl2] Catalysts: Reaction Development, Scope, and Mechanism. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (15) , 10858-10868. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c00912
  50. Roger Bujaldón, Anna Vilche, Joaquim Puigdollers, Cristina Puigjaner, Xavier Alcobé, Dolores Velasco. Insight into the Diindolo[3,2-b:2′,3′-h]carbazole Core as an Air-Stable Semiconductor for OTFTs. ACS Applied Electronic Materials 2023, 5 (7) , 3675-3684. https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c00412
  51. Deng-Yue Zheng, Rongxian Bai, Minghao Li, Ruifeng Wang, Yanlong Gu. Dipolar Microenvironment Enhanced Catalytic Activity of Pd Nanoparticles in MOF Channel. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2023, 11 (28) , 10219-10224. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.3c01975
  52. Alfredo Pereira, Oleksandra S. Trofymchuk. Machine Learning Prediction of High-Yield Cobalt- and Nickel-Catalyzed Borylations. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (27) , 12983-12994. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c01704
  53. Biao Guo, Jiaying Lv, Le Lu, Ruimao Hua. Synthesis of Cyclopenta[c]quinolines by Palladium-Catalyzed Cyclization of 3-Bromoindoles with Internal Alkynes via Spirocyclic Cyclopentadiene Intermediates. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (13) , 8984-8991. https://doi.org/10.1021/acs.joc.3c00716
  54. Samantha L. Gargaro, Raphael K. Klake, Joshua D. Sieber. Asymmetric Access to Boryl-Substituted Vicinal Aminoalcohols through Cu-Catalyzed Reductive Coupling. Organic Letters 2023, 25 (25) , 4644-4649. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c01459
  55. Li Ding, Zi-Di Yu, Xiao-Ye Wang, Ze-Fan Yao, Yang Lu, Chi-Yuan Yang, Jie-Yu Wang, Jian Pei. Polymer Semiconductors: Synthesis, Processing, and Applications. Chemical Reviews 2023, 123 (12) , 7421-7497. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00696
  56. Vaderament-Alexe Nchiozem-Ngnitedem, Eric Sperlich, Valaire Yemene Matieta, Jenifer Reine Ngnouzouba Kuete, Victor Kuete, Ejlal A. Omer, Thomas Efferth, Bernd Schmidt. Synthesis and Bioactivity of Isoflavones from Ficus carica and Some Non-Natural Analogues. Journal of Natural Products 2023, 86 (6) , 1520-1528. https://doi.org/10.1021/acs.jnatprod.3c00219
  57. Guangrong Meng, Liang Hu, Hau Sun Sam Chan, Jennifer X. Qiao, Jin-Quan Yu. Synthesis of 1,3-Dienes via Ligand-Enabled Sequential Dehydrogenation of Aliphatic Acids. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (24) , 13003-13007. https://doi.org/10.1021/jacs.3c03378
  58. Nguyet A. Nguyen, Vinayak Agarwal. A Leader-Guided Substrate Tolerant RiPP Brominase Allows Suzuki–Miyaura Cross-Coupling Reactions for Peptides and Proteins. Biochemistry 2023, 62 (12) , 1838-1843. https://doi.org/10.1021/acs.biochem.3c00222
  59. Jun Wang, Mingzhao Chen, He Zhao, Qiangqiang Dong, Min Wang, Zihao Wu, Wanying Zhong, Xiaorui Li, Die Liu, Ting-Zheng Xie, Yiming Li, Pingshan Wang, Zhilong Jiang. Crystalline Metallo–Organic Cage by Triphenylene-Cored Hexaterpyridine for Fast Iodine Capture. Langmuir 2023, 39 (21) , 7337-7344. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.3c00426
  60. Llorenç Benavent, Pierre-Luc T. Boudreault, Miguel A. Esteruelas, Ana M. López, Enrique Oñate, Jui-Yi Tsai. Encapsulated-Type Iridium(III) Phosphorescent Emitters with a Hexadentate Ligand of Three Different Bidentate Units. Organometallics 2023, 42 (10) , 871-875. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.3c00158
  61. Ruibin Wang, Sehoon Park. Rhodium-Catalyzed Double Hydroboration of Quinolines. ACS Catalysis 2023, 13 (10) , 7067-7078. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00693
  62. Kane A. C. Bastick, Allan J. B. Watson. Pd-Catalyzed Organometallic-Free Homologation of Arylboronic Acids Enabled by Chemoselective Transmetalation. ACS Catalysis 2023, 13 (10) , 7013-7018. https://doi.org/10.1021/acscatal.3c00921
  63. Yuki Nakaya, Shinya Furukawa. Catalysis of Alloys: Classification, Principles, and Design for a Variety of Materials and Reactions. Chemical Reviews 2023, 123 (9) , 5859-5947. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00356
  64. Xiao-Yue Chen, Ya-Ning Li, Yichen Wu, Jiahui Bai, Yinlong Guo, Peng Wang. Cu-Mediated Thianthrenation and Phenoxathiination of Arylborons. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (18) , 10431-10440. https://doi.org/10.1021/jacs.3c03413
  65. Matthew A. Sanders, Supraja S. Chittari, Nicole Sherman, Jack R. Foley, Abigail S. Knight. Versatile Triphenylphosphine-Containing Polymeric Catalysts and Elucidation of Structure–Function Relationships. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (17) , 9686-9692. https://doi.org/10.1021/jacs.3c01092
  66. Liping Huo, Xiaofang Li, Yaheng Zhao, Ling Li, Lingling Chu. Site- and Stereoselective Synthesis of Alkenyl Chlorides by Dual Functionalization of Internal Alkynes via Photoredox/Nickel Catalysis. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (17) , 9876-9885. https://doi.org/10.1021/jacs.3c02748
  67. Sufal Paul, Piyush Kumar Verma, Anubhab Kashyap, Rahul Mondal, K. Geetharani. Approach to the Synthesis of gem-Thiolated Alkylboronates via Cobalt-Catalyzed Diboration of Aldehydes. Organic Letters 2023, 25 (16) , 2901-2906. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c00889
  68. Peter Bellotti, Huan-Ming Huang, Teresa Faber, Frank Glorius. Photocatalytic Late-Stage C–H Functionalization. Chemical Reviews 2023, 123 (8) , 4237-4352. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00478
  69. Gitanjali Swain, Bharathkumar H. Javaregowda, Neha V. Dambhare, Kothandam Krishnamoorthy. Organic Field Effect Transistors Comprising Copolymers Synthesized without Structure-Directing Moieties with Enhanced Carrier Mobility. ACS Applied Electronic Materials 2023, 5 (4) , 2338-2344. https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c00160
  70. Yuya Okui, Atsunori Mori, Kentaro Okano. Formal Synthesis of Dictyodendrin B. Organic Letters 2023, 25 (15) , 2669-2673. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c00746
  71. Jian Song, Wen-Hua Zheng. Synthesis of a C2-Symmetric Chiral Borinic Acid and Its Application in Catalytic Desymmetrization of 2,2-Disubstituted-1,3-Propanediols. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (15) , 8338-8343. https://doi.org/10.1021/jacs.3c02331
  72. Aleksandra Ziółkowska, Justyna Doroszuk, Łukasz Ponikiewski. Overview of the Synthesis and Catalytic Reactivity of Transition Metal Complexes Based on C═P Bond Systems. Organometallics 2023, 42 (7) , 505-537. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.2c00379
  73. Yu-Jie Li, De-Guang Liu, Jin-Hu Ren, Tian-Jun Gong, Yao Fu. Photocatalytic Alkyl Radical Addition Tandem Oxidation of Alkenyl Borates. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (7) , 4325-4333. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02923
  74. Fengxiang Zhu, Pengpeng Yin. Multicomponent Reaction: Pd/Cu-Catalyzed Coupling and Boration of Acyl Chlorides and Alkynes to β-Boryl Ketones. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (7) , 4352-4358. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02953
  75. Debashis Majee, Gabriele Ramanauskaite, Stanislav Presolski. Electronic Influences on the Dynamic Range of Photoswitchable Dithienylethene–Thiourea Organocatalysts. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (7) , 4372-4378. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02987
  76. Byeongdo Roh, Abdikani Omar Farah, Beomsu Kim, Taisiia Feoktistova, Finn Moeller, Kyeong Do Kim, Paul Ha-Yeon Cheong, Hong Geun Lee. Stereospecific Acylative Suzuki–Miyaura Cross-Coupling: General Access to Optically Active α-Aryl Carbonyl Compounds. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (13) , 7075-7083. https://doi.org/10.1021/jacs.3c00637
  77. Peruru Hemanth Kumar, Majji Rambabu, Vijayaparthasarathi Vijayakumar, Sundaramoorthy Sarveswari. Palladium-Mediated Synthesis of 2-([Biphenyl]-4-yloxy)quinolin-3-carbaldehydes through Suzuki–Miyaura Cross-Coupling and Their in Silico Breast Cancer Studies on the 3ERT Protein. ACS Omega 2023, 8 (13) , 11806-11812. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06418
  78. Tamae Seo, Koji Kubota, Hajime Ito. Mechanochemistry-Directed Ligand Design: Development of a High-Performance Phosphine Ligand for Palladium-Catalyzed Mechanochemical Organoboron Cross-Coupling. Journal of the American Chemical Society 2023, 145 (12) , 6823-6837. https://doi.org/10.1021/jacs.2c13543
  79. Daniel S. Wigh, Matthieu Tissot, Patrick Pasau, Jonathan M. Goodman, Alexei A. Lapkin. Quantitative In Silico Prediction of the Rate of Protodeboronation by a Mechanistic Density Functional Theory-Aided Algorithm. The Journal of Physical Chemistry A 2023, 127 (11) , 2628-2636. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c08250
  80. Andreas Stumpf, Di Xu, Rohit Ranjan, Remy Angelaud, Francis Gosselin. A Convergent Synthesis of HPK1 Inhibitor GNE-6893 via Palladium-Catalyzed Functionalization of a Tetrasubstituted Isoquinoline. Organic Process Research & Development 2023, 27 (3) , 523-529. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.2c00384
  81. Kengo Inoue, Keiichi Hirano, Shota Fujioka, Masanobu Uchiyama, Atsunori Mori, Kentaro Okano. Lithium Aryltrifluoroborate as a Catalyst for Halogen Transfer. ACS Catalysis 2023, 13 (6) , 3788-3793. https://doi.org/10.1021/acscatal.2c06082
  82. Hua Chen, Haixia Zhang, Huimin Du, Yuzhong Kuang, Qinjiao Pang, Lu Gao, Wanshu Wang, Cheng Yang, Zhenlei Song. Enantioselective Synthesis of 6/5-Spirosilafluorenes by Asymmetric Ring Expansion of 4/5-Spirosilafluorenes with Alkynes. Organic Letters 2023, 25 (9) , 1558-1563. https://doi.org/10.1021/acs.orglett.3c00346
  83. Vadim Adamovich, Llorenç Benavent, Pierre-Luc T. Boudreault, Miguel A. Esteruelas, Ana M. López, Enrique Oñate, Jui-Yi Tsai. Ligand Design and Preparation, Photophysical Properties, and Device Performance of an Encapsulated-Type Pseudo-Tris(heteroleptic) Iridium(III) Emitter. Inorganic Chemistry 2023, 62 (9) , 3847-3859. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.2c04106
  84. Chao Li, Liang Ling, Zheng Luo, Sha Wang, Xiaoyu Zhang, Xiaoming Zeng. Deoxygenative Cross-Coupling of C(aryl)–O and C(amide)═O Electrophiles Enabled by Chromium Catalysis Using Bipyridine Ligand. ACS Catalysis 2023, 13 (5) , 3120-3130. https://doi.org/10.1021/acscatal.2c06264
  85. Jessica T. Boette, Kira M. Daniel, Josephine W. Lietzke, Shawn M. Amorde, Sean T. Roberts. Research-Focused Approach for Introducing Undergraduate Students to Aromatic Organic Synthesis at a Community College. Journal of Chemical Education 2023, 100 (2) , 572-580. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.2c00662
  86. Longfei Liao, Mingyu Li, Yongli Yin, Jian Chen, Qitong Zhong, Ruixing Du, Shuilian Liu, Yiming He, Weijie Fu, Feng Zeng. Advances in the Synthesis of Covalent Triazine Frameworks. ACS Omega 2023, 8 (5) , 4527-4542. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c06961
  87. Hiromasa Yokoe, Akiko Kiriyama, Miho Shimoda, Satoru Nakajima, Yuna Hashizume, Yuto Endo, Ryoko Iwamoto, Masayoshi Tsubuki, Naoki Kanoh. Cis-Selective Double Spirocyclization via Dearomatization and Isomerization under Thermodynamic Control. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (3) , 1803-1814. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02225
  88. Paulo Miguel Simon, Jonathan O. Castillo, Tze Cin Owyong, Jonathan M. White, Nicolau Saker Neto, Wallace W. H. Wong. Protection of Boronic Acids Using a Tridentate Aminophenol ONO Ligand for Selective Suzuki–Miyaura Coupling. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (3) , 1590-1599. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02651
  89. Naziya Parveen, Solai Pandidurai, Govindasamy Sekar. Binaphthyl-Stabilized Palladium Nanoparticle-Catalyzed Stereoselective Synthesis of 3-Arylidene-2-oxindoles via One-Pot Heck-like Carbocyclization/Nucleophilic Addition. The Journal of Organic Chemistry 2023, 88 (3) , 1730-1741. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02792
  90. Shiyi Yang, Xiang Yu, Michal Szostak. Divergent Acyl and Decarbonylative Liebeskind–Srogl Cross-Coupling of Thioesters by Cu-Cofactor and Pd–NHC (NHC = N-Heterocyclic Carbene) Catalysis. ACS Catalysis 2023, 13 (3) , 1848-1855. https://doi.org/10.1021/acscatal.2c05550
  91. Marianna Potenza, Assunta Giordano, Maria G. Chini, Anella Saviano, Christian Kretzer, Federica Raucci, Marina Russo, Gianluigi Lauro, Stefania Terracciano, Ines Bruno, Maria Iorizzi, Robert K. Hofstetter, Simona Pace, Francesco Maione, Oliver Werz, Giuseppe Bifulco. Identification of 2-Aminoacyl-1,3,4-thiadiazoles as Prostaglandin E2 and Leukotriene Biosynthesis Inhibitors. ACS Medicinal Chemistry Letters 2023, 14 (1) , 26-34. https://doi.org/10.1021/acsmedchemlett.2c00343
  92. Xinyue Tan, Xi Wang, Zhen Hua Li, Huadong Wang. Borenium-Ion-Catalyzed C–H Borylation of Arenes. Journal of the American Chemical Society 2022, 144 (51) , 23286-23291. https://doi.org/10.1021/jacs.2c12151
  93. Sheng Guo, Yifan Wu, Shao-Xiong Lennon Luo, Timothy M. Swager. Versatile Nanoporous Organic Polymer Catalyst for the Size-Selective Suzuki–Miyaura Coupling Reaction. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (12) , 18603-18611. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c04393
  94. Dinesh Gopichand Thakur, Tapan Sahoo, Chiranjit Sen, Nilesh Rathod, Subhash Chandra Ghosh. Palladium-Catalyzed Directed Aldehyde C–H Arylation of Quinoline-8-carbaldehydes: Exploring the Reactivity Differences between Aryl (Pseudo) Halides. The Journal of Organic Chemistry 2022, 87 (24) , 16343-16350. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02011
  95. Yulan Dai, Binfang Yuan, Zhewei Li, Lin Zhang, Longfei Li, Min Pu, Ming Lei. Density Functional Theory Study on the H2-Acceptorless Dehydrogenative Boration of Alkenes Catalyzed by a Zirconium Complex. The Journal of Organic Chemistry 2022, 87 (24) , 16632-16643. https://doi.org/10.1021/acs.joc.2c02287
  96. Bryan Li, Richard W. Barnhart, Peter Fung, Cheryl Hayward, Richard Heid, Timothy Houck, Weiguo Liu, Lacey Samp, Karen Sutherland, John Van Alsten, Richard Varsolona, Joseph Zeldis. Process Development of a Triphasic Continuous Flow Suzuki–Miyaura Coupling Reaction in a Plug Flow Reactor. Organic Process Research & Development 2022, 26 (12) , 3283-3289. https://doi.org/10.1021/acs.oprd.2c00278
  97. Sharbil J. Firsan, Vilvanathan Sivakumar, Thomas J. Colacot. Emerging Trends in Cross-Coupling: Twelve-Electron-Based L1Pd(0) Catalysts, Their Mechanism of Action, and Selected Applications. Chemical Reviews 2022, 122 (23) , 16983-17027. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00204
  98. Xiaolei Zhang, Florian Rauch, Jan Niedens, Ramon B. da Silva, Alexandra Friedrich, Agnieszka Nowak-Król, Simon J. Garden, Todd B. Marder. Electrophilic C–H Borylation of Aza[5]helicenes Leading to Bowl-Shaped Quasi-[7]Circulenes with Switchable Dynamics. Journal of the American Chemical Society 2022, 144 (48) , 22316-22324. https://doi.org/10.1021/jacs.2c10865
  99. Naish Lalloo, Conor E. Brigham, Melanie S. Sanford. Mechanism-Driven Development of Group 10 Metal-Catalyzed Decarbonylative Coupling Reactions. Accounts of Chemical Research 2022, 55 (23) , 3430-3444. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.2c00496
  100. Ke Zhang, Charles B. Musgrave III, Diane A. Dickie, William A. Goddard III, T. Brent Gunnoe. Capping Arene Ligated Rhodium-Catalyzed Olefin Hydrogenation: A Model Study of the Ligand Influence on a Catalytic Process That Incorporates Oxidative Addition and Reductive Elimination. Organometallics 2022, 41 (22) , 3373-3386. https://doi.org/10.1021/acs.organomet.2c00317
  Load more citations

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  You’ve supercharged your research process with ACS and Mendeley!

  STEP 1:
  Click to create an ACS ID

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  MENDELEY PAIRING EXPIRED
  Your Mendeley pairing has expired. Please reconnect