ACS Publications. Most Trusted. Most Cited. Most Read
My Activity
Recently Viewed
You have not visited any articles yet, Please visit some articles to see contents here.
CONTENT TYPES

Preparation of Graphitic Oxide

Cite this: J. Am. Chem. Soc. 1958, 80, 6, 1339
Publication Date (Print):March 1, 1958
https://doi.org/10.1021/ja01539a017
ACS Legacy Archive
Article Views
99369
Altmetric
-
Citations
LEARN ABOUT THESE METRICS
PDF (158 KB)

Note: In lieu of an abstract, this is the article's first page.

Free first page

Cited By

This article is cited by 24241 publications.

 1. Zhi Wei Li, Jia Wen Fang, Ye Qian Mi, Ting Liu, De Kun Yao, Yi Ping Zheng, Jin Yang Fang, Yan Hong Yin, Xian Bin Liu, Ye Sheng Li, Zi Ping Wu. Carbon Nanotube-Fastened Graphene Composites with Bubble-Induced Multireflections for Electromagnetic Interference Shielding with Water Repellence. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (9) , 12926-12934. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c02766
 2. Zhirui Wu, Xiaoguang Liu, Yuting Zhong, Ling Li. Three-Dimensional PdPbBi Nanoalloy-Embedded Reduced Graphene Oxide/CPM-5 Prismatic Composite as High-Efficiency Electrocatalysts for Ethylene Glycol Oxidation. ACS Applied Nano Materials 2022, Article ASAP.
 3. Bruno Fabre, Clément Falaise, Emmanuel Cadot. Polyoxometalates-Functionalized Electrodes for (Photo)Electrocatalytic Applications: Recent Advances and Prospects. ACS Catalysis 2022, Article ASAP.
 4. Huinan Zhao, Wei Qu, Lingling Hu, Zhuoyun Tang, Feng Zhang, Huanjunwa He, Dehua Xia, Taoli Wu, Xin Li, Qiyu Lian, Po Keung Wong, Chun He. Coupling Facet Cu(111)/(100)-Functionalized Graphene Aerogels for a Remarkable Air Disinfection Filter: Extracellular Electron Transfer and the Sharp-Edge Membrane Penetration Effect. ACS ES&T Engineering 2022, Article ASAP.
 5. Shengwen Liu, Jieun Yang, Xiuju Song, Yan Wang, Wenjing Zhang, Manish Chhowalla. Microwave-Reduced Graphene Oxide for Aluminum Batteries. ACS Applied Nano Materials 2022, Article ASAP.
 6. Yuri Saida, Ryo Shikata, Kaito En-ya, Satoshi Ohmura, Yuta Nishina, Masaki Hada. Development of a Multitimescale Time-Resolved Electron Diffraction Setup: Photoinduced Dynamics of Oxygen Radicals on Graphene Oxide. The Journal of Physical Chemistry A 2022, 126 (36) , 6301-6308. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c04075
 7. Xiao-Chi Feng, Zi-Jie Xiao, Hong-Tao Shi, Bai-Qin Zhou, Yong-Mei Wang, Hui-Zhong Chi, Xiao-Hang Kou, Nan-Qi Ren. How Nitrogen and Sulfur Doping Modified Material Structure, Transformed Oxidation Pathways, and Improved Degradation Performance in Peroxymonosulfate Activation. Environmental Science & Technology 2022, Article ASAP.
 8. Tiandi Chen, Rong Luo, Yufu Liu, Limin Ma, Zhangpeng Li, Caihong Tao, Shengrong Yang, Jinqing Wang. Two-Dimensional Nanosheet-Enhanced Waterborne Polyurethane Eutectogels with Ultrastrength and Superelasticity for Sensitive Strain Sensors. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (35) , 40276-40285. https://doi.org/10.1021/acsami.2c08331
 9. Donglin Li, Junfeng Lu, Xuanji Zhang, Xiaolin Peng, Jing Li, Yanting Yang, Bo Hong, Xinqing Wang, Dingfeng Jin, Hongxiao Jin. Reversible Switching from P- to N-Type NO2 Sensing in ZnO Rods/rGO by Changing the NO2 Concentration, Temperature, and Doping Ratio. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (34) , 14470-14478. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c03616
 10. Zhaofa Zhang, Pan Zhang, Desuo Zhang, Hong Lin, Yuyue Chen. Wearable Resistive-Type Sensors Based on Graphene Fibers for Monitoring Human Motions. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (8) , 10912-10921. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c02202
 11. Yabei Li, Xiong Xiao, Fan Yang, Changhua An. Metallic 1T′-MoTe2 Nanoparticle-Incorporated Graphene for Enhanced High Current Hydrogen Evolution and Supercapacitor Performance. ACS Applied Energy Materials 2022, Article ASAP.
 12. Liang Wu, Yanning Chen, Xu Dai, Wenhui Yao, Jiahao Wu, Zhihui Xie, Bin Jiang, Yuan Yuan, Fusheng Pan. Corrosion Resistance of the GO/ZIF-8 Hybrid Loading Benzotriazole as a Multifunctional Composite Filler-Modified MgAlY Layered Double Hydroxide Coating. Langmuir 2022, 38 (33) , 10338-10350. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c01915
 13. Zijun Wu, Zhili Li. Wood-Inspired Filter with a Lignin-Reinforced Nanocomposite Layer for Enhanced Oil/Water Separation and Selective Dye Removal. ACS Applied Engineering Materials 2022, Article ASAP.
 14. Mengying Wei, An Cai, Bin Li, Hongwei He, Shun Wu, Guoliang Zhang, Fengbao Zhang, Wenchao Peng, Xiaobin Fan, Yang Li. Atomically Dispersed Fe–N5 Sites Anchored on 3D N-Doped Porous Carbon for Efficient Selective Oxidation of Aromatic Alkanes at Room Temperature. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (31) , 36007-36018. https://doi.org/10.1021/acsami.2c05343
 15. Shu-Ang He, Qian Liu, Wei Luo, Zhe Cui, Rujia Zou. Constructing a Micrometer-Sized Structure through an Initial Electrochemical Process for Ultrahigh-Performance Li+ Storage. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (31) , 35522-35533. https://doi.org/10.1021/acsami.2c06818
 16. Nia J. Harmon, Conor L. Rooney, Zixu Tao, Bo Shang, Neera Raychaudhuri, Chungseok Choi, Huaping Li, Hailiang Wang. Intrinsic Catalytic Activity of Carbon Nanotubes for Electrochemical Nitrate Reduction. ACS Catalysis 2022, 12 (15) , 9135-9142. https://doi.org/10.1021/acscatal.2c01144
 17. Linsheng Wang. Fabrication of Superhigh-Power-Density Rechargeable Zn–Air Batteries by Incorporating Nanoporous Alloy Materials as Oxygen Catalysts. Energy & Fuels 2022, 36 (15) , 8515-8519. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c02054
 18. Xuejing Cui, Xiaoke Li, Luhua Jiang. Hierarchical Porous Carbon Sponge with High Capacitance and High Catalytic Activity for the Oxygen Reduction Reaction. Energy & Fuels 2022, 36 (15) , 8562-8568. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c02207
 19. Dhananjoy Das, Mainak Das, Sayantan Sil, Puspendu Sahu, Partha Pratim Ray. Effect of Higher Carrier Mobility of the Reduced Graphene Oxide–Zinc Telluride Nanocomposite on Efficient Charge Transfer Facility and the Photodecomposition of Rhodamine B. ACS Omega 2022, 7 (30) , 26483-26494. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02472
 20. Xuejiao Wang, Dongzhi Yang, Ming Zhang, Qian Hu, Kejing Gao, Jingsheng Zhou, Zhong-Zhen Yu. Super-Hygroscopic Calcium Chloride/Graphene Oxide/Poly(N-isopropylacrylamide) Gels for Spontaneous Harvesting of Atmospheric Water and Solar-Driven Water Release. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (29) , 33881-33891. https://doi.org/10.1021/acsami.2c08591
 21. Hyun-Seok Jang, Won Taek Jung, Chaehyeon Chung, Mingi Kim, Yoosuk So, Siwon Song, Byung Hoon Kim. Charge Transport at the Interface between Graphene Oxide and Silk in Highly Flexible Commercial Silk-Based e-Textile Treated at High Temperatures. ACS Applied Electronic Materials 2022, 4 (7) , 3543-3548. https://doi.org/10.1021/acsaelm.2c00511
 22. Esther Cascone, Simona Longo, Maria Rosaria Acocella. Basified Graphene Oxide and PPO Composite Aerogel with Basified Graphene Oxide for Henry Reaction in Solvent-Free Conditions: A Green Approach. ACS Omega 2022, 7 (29) , 25394-25402. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c02335
 23. Junhui Sun, Ziwen Cheng, Qing Huang, Heming He, Joseph S. Francisco, Shiyu Du. Universal Principle for Large-Scale Production of a High-Quality Two-Dimensional Monolayer via Positive Charge-Driven Exfoliation. The Journal of Physical Chemistry Letters 2022, 13 (28) , 6597-6603. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.2c01403
 24. Hui Chen, Lishi Bao, Changrui Ou, Hou Wang, Yalin Liao, Run Li, Hongbo Liu. Highly Dispersed and Small-Size Pd–Cu Nanoparticles Supported on N-Doped Graphene for Oxygen Reduction Reaction Catalysts. Energy & Fuels 2022, 36 (14) , 7699-7709. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c00792
 25. Ya Song, Xiang Long, Zhihong Luo, Chong Guo, Chuan-Nan Geng, Quan-Sheng Ouyang, Zhiyuan Han, Guangmin Zhou, Jiao-Jing Shao. Solid Carbon Spheres with Interconnected Open Pore Channels Enabling High-Efficient Polysulfide Conversion for High-Rate Lithium–Sulfur Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (28) , 32183-32195. https://doi.org/10.1021/acsami.2c09331
 26. Joyshil Tamuly, Dhrubajyoti Bhattacharjya, Binoy K. Saikia. Graphene/Graphene Derivatives from Coal, Biomass, and Wastes: Synthesis, Energy Applications, and Perspectives. Energy & Fuels 2022, Article ASAP.
 27. Changchang Ma, Yumeng Zhao, Guoshu Gao, Haiou Liu, Yi Liu, Jieshan Qiu, Xiongfu Zhang. Direct Synthesis of Ultrathin Two-Dimensional Co-Based Metal–Organic Framework Membranes by the Conversion of Co(OH)2 Sheets for Gas Separation. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (27) , 9847-9855. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c01328
 28. Xiaodong Chen, Zhan Qu, Zhe Liu, Guoyu Ren. Mechanism of Oxidization of Graphite to Graphene Oxide by the Hummers Method. ACS Omega 2022, 7 (27) , 23503-23510. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01963
 29. Shang-Pin Wen, Elisabeth Trinh, Qi Yue, Lee A. Fielding. Physical Adsorption of Graphene Oxide onto Polymer Latexes and Characterization of the Resulting Nanocomposite Particles. Langmuir 2022, 38 (27) , 8187-8199. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c00327
 30. Sihang Liu, Liangbo Xu, Zhefan Yuan, Mei Huang, Tian Yang, Shengfu Chen. 3D Interlayer Slidable Multilayer Nano-Graphene Oxide Acrylate Crosslinked Tough Hydrogel. Langmuir 2022, 38 (27) , 8200-8210. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.2c00355
 31. Kuang Zhihui, Dai Min. Application of Graphene Oxide-Based Hydrogels in Bone Tissue Engineering. ACS Biomaterials Science & Engineering 2022, 8 (7) , 2849-2857. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.2c00396
 32. Nadia N. Intan, Jim Pfaendtner. Composition of Oxygen Functional Groups on Graphite Surfaces. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (26) , 10653-10667. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c01258
 33. Yu Zhang, Yan Yu, Aizhen Xu, Wen Li, Yujun Qin. Graphene Hydrogels Implanted onto Carbon Cloth for Polypyrrole Electrodeposition toward High-Performance Supercapacitor Electrodes. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2022, 10 (26) , 8495-8505. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c01602
 34. Hee Jae Choi, Myoungjae Ko, In Ho Kim, Hayoung Yu, Jin Yong Kim, Taeyeong Yun, Joon Seon Yang, Geon Gug Yang, Hyeon Su Jeong, Myeong Hee Moon, Sang Ouk Kim. Wide-Range Size Fractionation of Graphene Oxide by Flow Field-Flow Fractionation. ACS Nano 2022, 16 (6) , 9172-9182. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c01402
 35. Paraskevi Flouda, Daria Bukharina, Kellina J. Pierce, Alexandr V. Stryutsky, Valery V. Shevchenko, Vladimir V. Tsukruk. Flexible Sustained Ionogels with Ionic Hyperbranched Polymers for Enhanced Ion-Conduction and Energy Storage. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (23) , 27028-27039. https://doi.org/10.1021/acsami.2c04502
 36. Mingxun Chen, Lulu Xu, Yulong Liu, Mengxia Yu, Yi Li, Terry Tao Ye. An All-Fabric Tactile-Sensing Keypad with Uni-Modal and Ultrafast Response/Recovery Time for Smart Clothing Applications. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (21) , 24946-24954. https://doi.org/10.1021/acsami.2c04246
 37. Zehui Jin, Meng Liu, Xiaodan Huang, Xuemeng Zhang, Zexing Qu, Jun-Jie Zhu, Qianhao Min. Top-Down Rational Engineering of Heteroatom-Doped Graphene Quantum Dots for Laser Desorption/Ionization Mass Spectrometry Detection and Imaging of Small Biomolecules. Analytical Chemistry 2022, 94 (21) , 7609-7618. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.2c00802
 38. Seung Yeon Yoo, Ji Soo Roh, Juyoung Kim, Wooyul Kim, Ho Bum Park, Hyo Won Kim. Gas Diffusion through Nanoporous Channels of Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide Membranes. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (5) , 7029-7035. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00974
 39. Simran Jindal, Ritesh Anand, Niharika Sharma, Nisha Yadav, Deeksha Mudgal, Ruby Mishra, Vivek Mishra. Sustainable Approach for Developing Graphene-Based Materials from Natural Resources and Biowastes for Electronic Applications. ACS Applied Electronic Materials 2022, 4 (5) , 2146-2174. https://doi.org/10.1021/acsaelm.2c00097
 40. Lanxiang Feng, Peng Yu, Xuewei Fu, Zheng-Min Zhang, Kenneth Davey, Yu Wang, Zaiping Guo, Wei Yang. Regulating Polysulfide Diffusion and Deposition via Rational Design of Core–Shell Active Materials in Li–S Batteries. ACS Nano 2022, 16 (5) , 7982-7992. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c00882
 41. Xiaoniu Guo, Xinle Li, Yongkai Xu, Jiacheng Chen, Mingrui Lv, Mingrui Yang, Weihua Chen. Understanding the Accelerated Sodium-Ion-Transport Mechanism of an Interfacial Modified Polyacrylonitrile Separator. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (19) , 8238-8247. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c01192
 42. Yulei Li, Xiaofei Zhang, Qi Zhang, Jiewu Cui, Xin Liang, Jian Yan, Jiaqin Liu, Hark Hoe Tan, Yan Yu, Yucheng Wu. Layer-by-Layer Assembly of CeO2–[email protected] Nanocomposites and CNTs as a Multifunctional Separator Coating for Highly Stable Lithium–Sulfur Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (16) , 18634-18645. https://doi.org/10.1021/acsami.2c03461
 43. Hiroaki Kobayashi, Kotaro Oizumi, Takaaki Tomai, Itaru Honma. Graphene and Polyethyleneimine Bilayer Wrapping onto Quinone Molecular Crystal Cathode Materials for Aqueous Zinc-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (4) , 4707-4711. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c00134
 44. Yue Kong, Yu Luo, Jian Ma, Jiabin Tang, Yanshan Huang, Mingan Zhou, Sheng Han. Pomegranate Clusters of N-Doped Carbon-Coated CoOx Supported on Graphene as a Flexible Lithium-Ion Battery Anode. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (4) , 5010-5017. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c00388
 45. Li Wang, Xuan Bie, Yawei Dong, Ben Wang, Zhongxue Chen, Long Huang, Man Xiong, Qunchao Zhang, Ronghua Huang. Porous, Encapsulated Si–O–C Lithium-Ion Battery Anode Materials from Silicone-Containing Polyesters: Influences of Graphene Oxides. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (4) , 4577-4586. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c04123
 46. Abhispa Sahu, Jeffrey R. Alston, Cliff Carlin, Matt Craps, Klinton Davis, Haley B. Harrison, Terawit Kongruengkit, Abhisek Manikonda, Sydney Elmore, Rachel Rollins, Bolaji Sadiku, Stephen Schmal, Juvairia Shajahan, Jordan C. Poler. Fluorographite Nanoplatelets with Covalent Grafting of Anion-Exchange Resins for Water Purification. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (4) , 5709-5721. https://doi.org/10.1021/acsanm.2c00709
 47. V. S. Vendamani, S. V. S. Nageswara Rao, Anand P. Pathak, Venugopal Rao Soma. Silicon Nanostructures for Molecular Sensing: A Review. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (4) , 4550-4582. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c04569
 48. Camila Mora, Antonio Buljan, Toribio Figueroa. Reaction Conditions and Aqueous Washing Process: Implications for Graphene Oxide Production and Its Applications. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (4) , 4648-4662. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c03638
 49. Amol S. Vedpathak, Mangesh A. Desai, Sunita Bhagwat, Shrikrishna. D. Sartale. Green Strategy for the Synthesis of K+ Pre-inserted MnO2/rGO and Its Electrochemical Conversion to Na-MnO2/rGO for High-Performance Supercapacitors. Energy & Fuels 2022, 36 (8) , 4596-4608. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c00381
 50. Zhiyuan Peng, Chuying Yu, Wenbin Zhong. Facile Preparation of a 3D Porous Aligned Graphene-Based Wall Network Architecture by Confined Self-Assembly with Shape Memory for Artificial Muscle, Pressure Sensor, and Flexible Supercapacitor. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (15) , 17739-17753. https://doi.org/10.1021/acsami.2c00987
 51. Yubo Zou, Zeyu Chen, Xu Guo, Zhiyuan Peng, Chuying Yu, Wenbin Zhong. Mechanically Robust and Elastic Graphene/Aramid Nanofiber/Polyaniline Nanotube Aerogels for Pressure Sensors. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (15) , 17858-17868. https://doi.org/10.1021/acsami.2c02538
 52. Ryan J. Fox, Maruti Hegde, Daniel P. Cole, Robert B. Moore, Stephen J. Picken, Theo J. Dingemans. High-Strength Liquid Crystal Polymer–Graphene Oxide Nanocomposites from Water. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (14) , 16592-16600. https://doi.org/10.1021/acsami.2c00186
 53. Yuchun Qiao, Jinya Du, Rujiao Ge, Huiting Lu, Chaoxiong Wu, Jinze Li, Shuangshuang Yang, Shah Zada, Haifeng Dong, Xueji Zhang. A Sample and Detection Microneedle Patch for Psoriasis MicroRNA Biomarker Analysis in Interstitial Fluid. Analytical Chemistry 2022, 94 (14) , 5538-5545. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c04401
 54. Wenting Gu, Yanfei Wei, Bingbing Liu, Liuyong Hu, Lei Zhong, Guoke Chen. Polyacrylic Acid-Functionalized [email protected](OH)2 Nanocomposites for Mural Protection. ACS Omega 2022, 7 (14) , 12424-12429. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01364
 55. Fatima Margani, Martina Magrograssi, Marco Piccini, Luigi Brambilla, Maurizio Galimberti, Vincenzina Barbera. Facile Edge Functionalization of Graphene Layers with a Biosourced 2-Pyrone. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2022, 10 (13) , 4082-4093. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c06182
 56. Jin Feng, Rui Xu, Jihai Zhang, Zhuo Zheng, Tao Zhou. Pitaya-Structured Microspheres with Dual Laser Wavelength Responses for Polymer Laser Direct Writing. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (12) , 14817-14833. https://doi.org/10.1021/acsami.2c01454
 57. Fatema Tarannum, Rajmohan Muthaiah, Swapneel Danayat, Kayla Foley, Roshan S. Annam, Keisha B. Walters, Jivtesh Garg. Chemically Edge-Carboxylated Graphene Enhances the Thermal Conductivity of Polyetherimide–Graphene Nanocomposites. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (12) , 14753-14763. https://doi.org/10.1021/acsami.1c25279
 58. Shaoxian Li, Mohammad Tohidi Vahdat, Shiqi Huang, Kuang-Jung Hsu, Mojtaba Rezaei, Mounir Mensi, Nicola Marzari, Kumar Varoon Agrawal. Structure Evolution of Graphitic Surface upon Oxidation: Insights by Scanning Tunneling Microscopy. JACS Au 2022, 2 (3) , 723-730. https://doi.org/10.1021/jacsau.1c00570
 59. Xueyi Lu, Yuansheng Shi, Daiming Tang, Xia Lu, Ziling Wang, Nobuyuki Sakai, Yasuo Ebina, Takaaki Taniguchi, Renzhi Ma, Takayoshi Sasaki, Chenglin Yan. Accelerated Ionic and Charge Transfer through Atomic Interfacial Electric Fields for Superior Sodium Storage. ACS Nano 2022, 16 (3) , 4775-4785. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c00089
 60. Yun Xu, Wei Huang, Yan Zhang, Hongwei Duan, Fei Xiao. Electrochemical Microfluidic Multiplexed Bioanalysis by a Highly Active Bottlebrush-like Nanocarbon Microelectrode. Analytical Chemistry 2022, 94 (10) , 4463-4473. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c05544
 61. Zhengqing Yang, Shengli Yu, Wen Sun, Zhonghao Xing, Wei Gao, Lida Wang, Xin Nie, Wendong Li, Guichang Liu. High-Efficiency Preparation of Reduced Graphene Oxide by a Two-Step Reduction Method and Its Synergistic Enhancement of Thermally Conductive and Anticorrosive Performance for Epoxy Coatings. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (8) , 3044-3054. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c04257
 62. Yingsha Wang, Shanshan Cheng, Meili Liu, Jia Liu, Shouting Zhang, Wenping Hu. Generated Mercury(I) as a Peroxidase-like Activity Modulator via Stimulating the Expression of Active Sites of Silver Nanoparticles for Environmental Hg2+ Detection. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (2) , 2048-2056. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c03781
 63. Radovan Kukobat, Motomu Sakai, Ayumi Furuse, Hayato Otsuka, Hideki Tanaka, Takuya Hayashi, Masahiko Matsukata, Katsumi Kaneko. Apatite–Graphene Interface Channel-Aided Rapid and Selective H2 Permeation. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (7) , 3653-3660. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c08928
 64. Sarika Sasidharan, Sumi Vijayakumari Sasidharan Nair, Abhilash Sudhakaran, Rijith Sreenivasan. Insight into the Fabrication and Characterization of Novel Heterojunctions of Fe2O3 and V2O5 with TiO2 and Graphene Oxide for Enhanced Photocatalytic Hydrogen Evolution: A Comparison Study. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (7) , 2714-2733. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c04437
 65. Zuyan Hu, Shuai Wang, Yizhou Yang, Feng Zhou, Shanshan Liang, Liang Chen. Enhanced Separation Performance of Radioactive Cesium and Cobalt in Graphene Oxide Membrane via Cationic Control. Langmuir 2022, 38 (6) , 1995-2002. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02656
 66. Han Mo, Zhengrui Wan, Yuting Zhong, Zhirui Wu, Jingjing Shi, Liqun Zhou, Hongying Liu. Constructing Graphene-Wrapped Octahedron Aluminum-Based Metal Organic Framework Anchored PdSnBi Nanoparticles for Boosting Ethylene Glycol Electrooxidation. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (5) , 2596-2606. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c10398
 67. Lidija D. Rafailović, Aleksandar Z. Jovanović, Sanjin J. Gutić, Jürgen Wehr, Christian Rentenberger, Tomislav Lj. Trišović, Igor A. Pašti. New Insights into the Metallization of Graphene-Supported Composite Materials─from 3D Cu-Grown Structures to Free-Standing Electrodeposited Porous Ni Foils. ACS Omega 2022, 7 (5) , 4352-4362. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c06145
 68. Eduardo Humeres, Abil E. Aliev, Alessandra Smaniotto, Rafael Brognoli, Nito Angelo Debacher, Regina de F. P. M. Moreira, J. Arturo Santaballa, Moisés Canle. Intramolecular Amino-thiolysis Cyclization of Graphene Oxide Modified with Sulfur Dioxide: XPS and Solid-State NMR Studies. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (4) , 1729-1741. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c07549
 69. Mahyar Panahi-Sarmad, Mina Noroozi, Xueliang Xiao, Chul B. Park. Recent Advances in Graphene-Based Polymer Nanocomposites and Foams for Electromagnetic Interference Shielding Applications. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (4) , 1545-1568. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c04116
 70. Lijun Chu, Mingzhu Kan, Stephen Jerrams, Rui Zhang, Zongchao Xu, Li Liu, Shipeng Wen, Liqun Zhang. Constructing Chemical Interface Layers by Using Ionic Liquid in Graphene Oxide/Rubber Composites to Achieve High-Wear Resistance in Environmental-Friendly Green Tires. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (4) , 5995-6004. https://doi.org/10.1021/acsami.1c21605
 71. Poushali Das, Sayan Ganguly, Ilana Perelshtein, Shlomo Margel, Aharon Gedanken. Acoustic Green Synthesis of Graphene-Gallium Nanoparticles and PEDOT:PSS Hybrid Coating for Textile To Mitigate Electromagnetic Radiation Pollution. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (1) , 1644-1655. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c04425
 72. Qin Li, Deshuai Yu, Chaoyu Fan, Qiaoling Huang, Yonghua Tang, Rongrong Guo, Yifang Huang, Hao Wang, Changxu Lin, Youhui Lin. Gold Nanoparticles Adsorbed on Graphene as Nanozymes for the Efficient Elimination of Dye Pollutants. ACS Applied Nano Materials 2022, 5 (1) , 94-100. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c03287
 73. Youngoh Lee, Jonghwa Park, Ayoung Choe, Young-Eun Shin, Jinyoung Kim, Jinyoung Myoung, Seungjae Lee, Youngsu Lee, Young-Kyung Kim, Sung Won Yi, Jin Nam, Jeongeun Seo, Hyunhyub Ko. Flexible Pyroresistive Graphene Composites for Artificial Thermosensation Differentiating Materials and Solvent Types. ACS Nano 2022, 16 (1) , 1208-1219. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c08993
 74. Sanghoon Baek, Youngoh Lee, JinHyeok Baek, Jimin Kwon, Seongju Kim, Seungjae Lee, Karl-Philipp Strunk, Sebastian Stehlin, Christian Melzer, Sung-Min Park, Hyunhyub Ko, Sungjune Jung. Spatiotemporal Measurement of Arterial Pulse Waves Enabled by Wearable Active-Matrix Pressure Sensor Arrays. ACS Nano 2022, 16 (1) , 368-377. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06695
 75. Ding Yuan, Yuhai Dou, Zhenzhen Wu, Yuhui Tian, Kai-Hang Ye, Zhan Lin, Shi Xue Dou, Shanqing Zhang. Atomically Thin Materials for Next-Generation Rechargeable Batteries. Chemical Reviews 2022, 122 (1) , 957-999. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00636
 76. Jiawen Wang, Yi Yu, Tianle Leng, Youyong Li, Shuit-Tong Lee. The Inhibition of SARS-CoV-2 3CL Mpro by Graphene and Its Derivatives from Molecular Dynamics Simulations. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (1) , 191-200. https://doi.org/10.1021/acsami.1c18104
 77. Sansanee Totong, Weerawan Laosiripojana, Navadol Laosiripojana, Pornlada Daorattanachai. Nickel and Rhenium Mixed Oxides-Doped Graphene Oxide (MOs/GO) Catalyst for the Oxidative Depolymerization of Fractionated Bagasse Lignin. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (1) , 215-223. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c03848
 78. Qiya He, Xin Jin, Zhonghua Li, Ziqiang Cai, Jiaming Tian, Junfeng Hui, Huigang Zhang. Regulated Electrodeposition of Na Metal in Monolithic ZIF-Pillared Graphene Anodes. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (1) , 1203-1211. https://doi.org/10.1021/acsami.1c21841
 79. Hanglin Li, Yazhuo Shang, Xiangqiong Zeng, Honglai Liu, Jiusheng Li. Study on the Liquid–Liquid and Liquid–Solid Interfacial Behavior of Functionalized Graphene Oxide. Langmuir 2022, 38 (1) , 482-494. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02908
 80. Elodie Blanco, Damarys Carrales-Alvarado, Ana Belen Dongil, Néstor Escalona. Effect of the Support Functionalization of Mono- and Bimetallic Ni/Co Supported on Graphene in Hydrodeoxygenation of Guaiacol. Industrial & Engineering Chemistry Research 2021, 60 (51) , 18870-18879. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c03073
 81. José Manuel Luque-Centeno, María Victoria Martínez-Huerta, David Sebastián, Sara Pérez-Rodríguez, María Jesús Lázaro. Titanium Dioxide/N-Doped Graphene Composites as Non-Noble Bifunctional Oxygen Electrocatalysts. Industrial & Engineering Chemistry Research 2021, 60 (51) , 18817-18830. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c02896
 82. Junbo Zhu, Xian Huang, Weixing Song. Physical and Chemical Sensors on the Basis of Laser-Induced Graphene: Mechanisms, Applications, and Perspectives. ACS Nano 2021, 15 (12) , 18708-18741. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c05806
 83. Hyeonho Cho, Ahmad Shakil, Andreas A. Polycarpou, Sunghan Kim. Enabling Selectively Tunable Mechanical Properties of Graphene Oxide/Silk Fibroin/Cellulose Nanocrystal Bionanofilms. ACS Nano 2021, 15 (12) , 19546-19558. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c06573
 84. Aditi Barua, Palak Mehra, Amit Paul. Understanding Integrated Graphene–MOF Nanostructures as Binder- and Additive-Free High-Performance Supercapacitors at Commercial Scale Mass Loading. ACS Applied Energy Materials 2021, 4 (12) , 14249-14259. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02991
 85. Hanping Xu, Linlin Cui, Yingrui An, Xiaojuan Jin. Sodium Carboxymethylcellulose as Versatile Biotemplates of Zeolitic Imidazolate Frameworks for Reduced Graphene Oxide-/N-Doped Porous Carbon Hydrogel Electrodes for Supercapacitors. Energy & Fuels 2021, 35 (24) , 20320-20329. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.1c02979
 86. Zongchao Xu, Stephen Jerrams, Long Zheng, Liqun Zhang, Li Liu, Shipeng Wen. Green Fabrication of High-Performance, Lignosulfonate-Functionalized, and Reduced-Graphene Oxide Styrene–Butadiene Rubber Composites. Industrial & Engineering Chemistry Research 2021, 60 (49) , 17989-17998. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c03669
 87. Zheng-Zheng Li, Ming Li, Yu-xuan Feng, Zhisen Zhang, Yue-E Wen, Qi-Qi Huang, Zihao Lu, Hua Bai, Hai-Long Wang, Bin-Bin Xu, Helmut Cölfen, Peter Fratzl, Shahrouz Amini, Yuan Jiang. Bioinspired Compartmentalization Strategy for Coating Polymers with Self-Organized Prismatic Films. Chemistry of Materials 2021, 33 (23) , 9240-9251. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c02868
 88. Thanusu Parandhaman, Priyadarshani Choudhary, Baskaran Ramalingam, Michael Schmidt, Sridevi Janardhanam, Sujoy K. Das. Antibacterial and Antibiofouling Activities of Antimicrobial Peptide-Functionalized Graphene–Silver Nanocomposites for the Inhibition and Disruption of Staphylococcus aureus Biofilms. ACS Biomaterials Science & Engineering 2021, 7 (12) , 5899-5917. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.1c01253
 89. Xinyue Liu, Haoran Yu, Jiahui Ji, Zhuan Chen, Maoxi Ran, Jinlong Zhang, Mingyang Xing. Graphene Oxide-Supported Three-Dimensional Cobalt–Nickel Bimetallic Sponge-Mediated Peroxymonosulfate Activation for Phenol Degradation. ACS ES&T Engineering 2021, 1 (12) , 1705-1714. https://doi.org/10.1021/acsestengg.1c00307
 90. Priya Mandal, Rajendra P. Giri, Bridget M. Murphy, Sajal K. Ghosh. Self-Assembly of Graphene Oxide Nanoflakes in a Lipid Monolayer at the Air–Water Interface. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (48) , 57023-57035. https://doi.org/10.1021/acsami.1c19004
 91. Tianqi Liu, Zhan Li, Xin Zhang, Hongxin Tan, Ziying Chen, Jinsheng Wu, Jia Chen, Hongdeng Qiu. Metal–Organic Framework-Intercalated Graphene Oxide Membranes for Selective Separation of Uranium. Analytical Chemistry 2021, 93 (48) , 16175-16183. https://doi.org/10.1021/acs.analchem.1c03982
 92. Katlego Makgopa, Mpho S. Ratsoma, Kumar Raju, Letlhogonolo F. Mabena, Kwena D. Modibane. One-Step Hydrothermal Synthesis of Nitrogen-Doped Reduced Graphene Oxide/Hausmannite Manganese Oxide for Symmetric and Asymmetric Pseudocapacitors. ACS Omega 2021, 6 (47) , 31421-31434. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c02302
 93. Tong Guo, Peng Chen, Lin Liu, Juanjuan Ma, Jingwen Sun, Yichen Ding, Jianbo Xu, Yuanqiang Song, Haiqun Chen, Xiaoping Ouyang, Xin Wang, Junwu Zhu, Yongsheng Fu. Covalently Induced Grafting of C2N Nanoflakes onto Reduced Graphene Oxide with Dominant Pseudocapacitive Behaviors for a High-Rate Sodium-Ion Battery Anode. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2021, 9 (47) , 15946-15956. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c06164
 94. Mengyi Xu, Ye Zhu, Shanhui Gao, Zhixing Zhang, Yuxuan Gu, Xiaoya Liu. Reduced Graphene Oxide-Coated Silica Nanospheres as Flexible Enzymatic Biosensors for Detection of Glucose in Sweat. ACS Applied Nano Materials 2021, 4 (11) , 12442-12452. https://doi.org/10.1021/acsanm.1c02887
 95. Qingfang Han, Jinbo Pang, Yufen Li, Baojun Sun, Bergoi Ibarlucea, Xiaoyan Liu, Thomas Gemming, Qilin Cheng, Shu Zhang, Hong Liu, Jingang Wang, Weijia Zhou, Gianaurelio Cuniberti, Mark H. Rümmeli. Graphene Biodevices for Early Disease Diagnosis Based on Biomarker Detection. ACS Sensors 2021, 6 (11) , 3841-3881. https://doi.org/10.1021/acssensors.1c01172
 96. Hong Cui, Shuaishuai Cui, Qiuju Tian, Siyuan Zhang, Mingxiu Wang, Ping Zhang, Yunfeng Liu, Jialing Zhang, Xiangjun Li. Electrochemical Sensor for the Detection of 1-Hydroxypyrene Based on Composites of PAMAM-Regulated Chromium-Centered Metal–Organic Framework Nanoparticles and Graphene Oxide. ACS Omega 2021, 6 (46) , 31184-31195. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04765
 97. Mingzhi Lv, Zilei Wang, Chaohui Jiao, Yonggang Zhao, Lijun Jin, Yujun Fu, Qiming Liu, Deyan He. High-Efficiency Si/PEDOT:PSS Hybrid Heterojunction Solar Cells Using Solution-Processed Graphene Oxide as an Antireflection and Inversion-Induced Layer. ACS Applied Energy Materials 2021, 4 (11) , 13279-13287. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c02869
 98. Yaojie Wei, Huwei Wang, Jiali Wang, Chongwei Gao, Haodong Zhang, Fu Yuan, Jiahui Dong, Dengyun Zhai, Feiyu Kang. Polyvinylpyrrolidone-Bridged Prussian Blue/rGO Composite as a High-Performance Cathode for K-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (45) , 54079-54087. https://doi.org/10.1021/acsami.1c18032
 99. Jayanta Mondal, Suneel Kumar Srivastava. Room-Temperature One-Step Synthesis of Silver/Reduced Graphene Oxide Nanocomposites as an Excellent Microwave Absorber. Langmuir 2021, 37 (45) , 13409-13419. https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.1c02110
 100. Pengyu Zhuang, Zhongya Guo, Shuang Wang, Qi Zhang, Mingjian Zhang, Lili Fu, Han Min, Bin Li, Ke Zhang. Interfacial Hydrothermal Assembly of Three-Dimensional Lamellar Reduced Graphene Oxide Aerogel Membranes for Water Self-Purification. ACS Omega 2021, 6 (45) , 30656-30665. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c04466
Load more citations

Pair your accounts.

Export articles to Mendeley

Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

Pair your accounts.

Export articles to Mendeley

Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

You’ve supercharged your research process with ACS and Mendeley!

STEP 1:
Click to create an ACS ID

Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

MENDELEY PAIRING EXPIRED
Your Mendeley pairing has expired. Please reconnect

This website uses cookies to improve your user experience. By continuing to use the site, you are accepting our use of cookies. Read the ACS privacy policy.

CONTINUE