ACS Publications. Most Trusted. Most Cited. Most Read
My Activity
CONTENT TYPES

Lithium Batteries and Cathode Materials

View Author Information
Department of Chemistry and Materials Science, State University of New York, Binghamton, New York 13902-6000
Cite this: Chem. Rev. 2004, 104, 10, 4271–4302
Publication Date (Web):September 14, 2004
https://doi.org/10.1021/cr020731c
Copyright © 2004 American Chemical Society

  Article Views

  74549

  Altmetric

  -

  Citations

  LEARN ABOUT THESE METRICS
  Other access options

  Note: In lieu of an abstract, this is the article's first page.

  Free first page

  Read this article

  To access this article, please review the available access options below.

  Get instant access

  Purchase Access

  Read this article for 48 hours. Check out below using your ACS ID or as a guest.

  Recommended

  Access through Your Institution

  You may have access to this article through your institution.

  Your institution does not have access to this content. You can change your affiliated institution below.

  *

   To whom correspondence should be addressed. Phone and fax:  (607) 777-4623. E-mail:  [email protected].

  Cited By

  This article is cited by 5220 publications.

  1. Jian Gao, Yuling Zou, Jingfang Han, Zhilong Zheng, Kang Li, Huiqun Wang, Siyi Wu, Hanfeng Liang, Wenjing Hong. Regulating the Electrode–Electrolyte Interfaces of Lithium-High Nickel Batteries via a Multifunctional Additive. ACS Applied Materials & Interfaces 2024, Article ASAP.
  2. Anna Jodlbauer, Jonas Spychala, Katharina Hogrefe, Bernhard Gadermaier, H. Martin R. Wilkening. Fast Li Ion Dynamics in Defect-Rich Nanocrystalline Li4PS4I─The Effect of Disorder on Activation Energies and Attempt Frequencies. Chemistry of Materials 2024, 36 (3) , 1648-1664. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c02988
  3. Daniela Söllinger, Jürgen Schoiber, Philipp L. Darge, Günther J. Redhammer, Simone Pokrant. Exploring the Insertion Mechanisms of Metal Cations into V3O7·H2O. The Journal of Physical Chemistry C 2024, 128 (5) , 2255-2265. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c08056
  4. Seokhun Kim, Jeonggeun Jo, Ohjeong Lee, Balaji Sambandam, Vinod Mathew, Muhammad Hilmy Alfaruqi, Sungjin Kim, Sukyeung Nam, Seungmi Han, Jaekook Kim. Exploring the Impact of Aluminum Substitution on the Structural Stability of LiMn2O4/C Cathode Materials for Lithium-Ion Batteries. Energy & Fuels 2024, 38 (3) , 2404-2415. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.3c03474
  5. Liang Qiao, Qi You, Xinyuan Wu, Huihua Min, Xiaomin Liu, Hui Yang. Mo Doping to Modify Lattice and Morphology of the LiNi0.9Co0.05Mn0.05O2 Cathode toward High-Efficient Lithium-Ion Storage. ACS Applied Materials & Interfaces 2024, 16 (4) , 4772-4783. https://doi.org/10.1021/acsami.3c16475
  6. Dongmei Dai, Xinxin Zhou, Pengyao Yan, Zhuangzhuang Zhang, Liang Wang, Yaru Qiao, Canhui Wu, Haowen Li, Weitao Li, Mengmin Jia, Bao Li, Dai-Huo Liu. Interconnected Three-Dimensional Porous Alginate-Based Gel Electrolytes for Lithium Metal Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2024, 16 (2) , 2428-2437. https://doi.org/10.1021/acsami.3c17251
  7. Xabier Martínez de Irujo Labalde, Man Yi Lee, Heather Grievson, Josie-May Mortimer, Samuel G. Booth, Emmanuelle Suard, Serena A. Cussen, Michael A. Hayward. Influence of Cation Substitution on Cycling Stability and Fe-Cation Migration in Li3Fe3–xMxTe2O12 (M = Al, In) Cathode Materials. Inorganic Chemistry 2024, 63 (2) , 1395-1403. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c03929
  8. Yong Lu, Zhuo Yang, Qiu Zhang, Weiwei Xie, Jun Chen. Regulating Electrostatic Interaction between Hydrofluoroethers and Carbonyl Cathodes toward Highly Stable Lithium–Organic Batteries. Journal of the American Chemical Society 2024, 146 (1) , 1100-1108. https://doi.org/10.1021/jacs.3c12358
  9. Li Ting Gao, Yuhang Lyu, Zhan-Sheng Guo. External Pressure Affecting Dendrite Growth and Dissolution in Lithium Metal Batteries During Cycles. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (50) , 58416-58428. https://doi.org/10.1021/acsami.3c13972
  10. Dhatshanamoorthy Boopathi, Diptikanta Swain, Prasant Kumar Nayak. Improved Charge Storage Performance of Fe-Doped Li-Rich Ni–Mn–Co Oxide Li1.2Ni0.13Mn0.54Co0.13O2 in Half- and Full Lithium-Ion Cells. Energy & Fuels 2023, 37 (23) , 19266-19277. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.3c02900
  11. Yuanhao Shen, Juan Zou, Mengqi Zeng, Lei Fu. Atomic Manufacturing in Electrode Materials for High-Performance Batteries. ACS Nano 2023, 17 (22) , 22167-22182. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c07906
  12. Yasuhiro Domi, Hiroyuki Usui, Kazuki Kuritani, Naoya Wada, Kei Nishikawa, Takayuki Yamamoto, Toshiyuki Nohira, Hiroki Sakaguchi. Anode Properties of Sb-Based Alloy Electrodes for K-Ion Batteries in an Ionic-Liquid Electrolyte. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (22) , 11583-11591. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c02002
  13. Yasaman Shirazi Moghadam, Yang Hu, Abdel El Kharbachi, Stéphanie Belin, Thomas Diemant, Jun Chen, Robert A. House, Peter G. Bruce, Maximilian Fichtner. Unravelling the Chemical and Structural Evolution of Mn and Ti in Disordered Rocksalt Oxyfluoride Cathode Materials Using Operando X-ray Absorption Spectroscopy. Chemistry of Materials 2023, 35 (21) , 8922-8935. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c01446
  14. Michael Yi, Zehao Cui, Hugo Celio, Arumugam Manthiram. Roles of Mn and Co in the Air Synthesizability of Layered Oxide Cathodes for Lithium-Based Batteries. Chemistry of Materials 2023, 35 (21) , 9352-9361. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.3c02177
  15. Fei Zhang, Xingchao Wang, Miaomiao Wu, Aikai Yang, Yudi Li, Mengqi Man, Yan Li, Jixi Guo. Weakly Solvated Electrolyte Driven Anion Interface Chemistry for Potassium Batteries/Hybrid Capacitors. ACS Energy Letters 2023, 8 (11) , 4895-4902. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01638
  16. Xuemin Shi, Zhuangzhuang Jia, Donghai Wang, Qingsong Wang, Danqi He, Yunhui Huang. Achieving High Safety for Lithium-Ion Batteries by Optimizing Electron and Phonon Transport. ACS Energy Letters 2023, 8 (11) , 4540-4546. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c01787
  17. Zongyu Wang, Bishnu P. Thapaliya, Ilja Popovs, Yangyang Wang, Tao Wang, Jihua Chen, Mark A. Arnould, Shannon M. Mahurin, Sheng Dai. Facile Strategy to Prepare Poly(ionic liquid)-Coated Solid Polymer Electrolytes through Layer-by-Layer Assembly. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (44) , 51806-51814. https://doi.org/10.1021/acsami.3c11418
  18. Naveed Ashraf, Younes Abghoui. Borophene Potential for Developing Next-Generation Battery Applications: A Comprehensive Review. Energy & Fuels 2023, 37 (19) , 14589-14603. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.3c02319
  19. Kerry Sun, Chuntian Cao, Dingyi Zhao, Xiao Tong, Seong-Min Bak, Yonghua Du, Feng Wang, Daniel A. Steingart. Degradation of Lithium Iron Phosphate Sulfide Solid-State Batteries by Conductive Interfaces. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (39) , 19396-19405. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c05039
  20. Kuldeep Singh Chikara, Anup Kumar Bera, Amit Kumar, Seikh Mohammad Yusuf. Li-Ion Conduction Mechanism and Relaxation Dynamics in Sorosilicate Compound Li2Cu5(Si2O7)2. ACS Applied Electronic Materials 2023, 5 (9) , 5137-5150. https://doi.org/10.1021/acsaelm.3c00868
  21. Honghong Liang, Zheng Ma, Yuqi Wang, Fei Zhao, Zhen Cao, Luigi Cavallo, Qian Li, Jun Ming. Solvent–Solvent Interaction Mediated Lithium-Ion (De)intercalation Chemistry in Propylene Carbonate Based Electrolytes for Lithium–Sulfur Batteries. ACS Nano 2023, 17 (18) , 18062-18073. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c04790
  22. Jie Li, Wenting Li, Chao Zhang, Ce Han, Xinping Chen, He Zhao, Hanying Xu, Guixiao Jia, Zelin Li, Jinxing Li, Yujuan Zhang, Xin Guo, Fei Gao, Jing Liu, Xinping Qiu. Tuning Li2MnO3-Like Domain Size and Surface Structure Enables Highly Stabilized Li-Rich Layered Oxide Cathodes. ACS Nano 2023, 17 (17) , 16827-16839. https://doi.org/10.1021/acsnano.3c03666
  23. Bei-Chun Liao, Bo-Han Jian, Ming-Jung Wu, Jyh-Tsung Lee. Designing 3D Porous Organic Polymers for High-Performance Organic Battery Cathodes. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (16) , 8581-8589. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c01467
  24. Samuel D. S. Fitch, Gilles E. Moehl, Nina Meddings, Sacha Fop, Samantha Soulé, Tien-Lin Lee, Majid Kazemian, Nuria Garcia-Araez, Andrew L. Hector. Combined Electrochemical, XPS, and STXM Study of Lithium Nitride as a Protective Coating for Lithium Metal and Lithium–Sulfur Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (33) , 39198-39210. https://doi.org/10.1021/acsami.3c04897
  25. Zhuohua Li, Xiaojin Wang, Xueying Lin, Xun Ou, Junfeng Luo, Zhanjun Chen, Aiju Li, Jiafeng Zhang, Xiaowei Wang, Ruirui Zhao. Ferroelectric Nanorods as a Polymer Interface Additive for High-Performance Garnet-Based Solid-State Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (29) , 35684-35691. https://doi.org/10.1021/acsami.3c06095
  26. Kingo Ariyoshi, Naoto Ohji. Synthesis and Characterization of W-Nb Oxides (WO3-Nb2O5) for Large-Volumetric-Capacity Negative Electrodes. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (14) , 7497-7508. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c00879
  27. Joo-Hyung Kim, Hye-Ji Eun, Su Hwan Jeong, Jihyun Jang, Mihye Wu, Jou-Hyeon Ahn, Jungdon Suk, San Moon. Spherical Sulfur-Infiltrated Carbon Cathode with a Tunable Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) Layer for Lithium–Sulfur Batteries. ACS Omega 2023, 8 (26) , 23799-23805. https://doi.org/10.1021/acsomega.3c02138
  28. Zhaoyu Sun, Fangkun Li, Jieying Ding, Zhiye Lin, Mengqing Xu, Min Zhu, Jun Liu. High-Voltage and High-Temperature LiCoO2 Operation via the Electrolyte Additive of Electron-Defect Boron Compounds. ACS Energy Letters 2023, 8 (6) , 2478-2487. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00324
  29. Victor Torres, III, Steve W. Martin. Effects of LiPON Incorporation on the Structures and Properties of Mixed Oxy-Sulfide-Nitride Glassy Solid Electrolytes. Inorganic Chemistry 2023, 62 (21) , 8271-8284. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c00756
  30. Venkata A. K. Adiraju, Oh B. Chae, Jerome R. Robinson, Brett L. Lucht. Highly Soluble Lithium Nitrate-Containing Additive for Carbonate-Based Electrolyte in Lithium Metal Batteries. ACS Energy Letters 2023, 8 (5) , 2440-2446. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.3c00449
  31. Jianyue Jiao, Hongquan Song, Enyue Zhao, Wen Yin, Xiaoling Xiao. Quantifying Effects of Ligand–Metal Bond Covalency on Oxygen-Redox Electrochemistry in Layered Oxide Cathodes. Inorganic Chemistry 2023, 62 (18) , 7045-7052. https://doi.org/10.1021/acs.inorgchem.3c00344
  32. Naoyuki Nagasako, Yuji Mahara, Hiroyuki Nakano, Yoshinari Makimura. Correlation between Local Structure and Reaction Mechanism in Disordered Rock-Salt-Type Lithium–Manganese Oxides. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (9) , 4778-4787. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c00204
  33. Yanli Chen, Guanting Li, Ziqi Xie, Ping Huang, Xinzheng Li, Faqiang Li, Wenchao Yan. Simple and Ingenious Manner To Build Li-Rich Layered Materials with Surface Layered/Spinel Heterostructures and Li Deficiencies. Energy & Fuels 2023, 37 (9) , 6800-6809. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.3c00176
  34. Jiaqi Xu, Zhoulin Ye, Zongcai Deng, Dongchu Chen, Qilang Lin, Dongyang Chen. Diviologen-Functionalized Poly(arylene ether ketone)s with Improved Stability and Rate Performance for Polymer Batteries. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (8) , 4475-4486. https://doi.org/10.1021/acsaem.3c00702
  35. Taiping Hu, Fu-zhi Dai, Guobing Zhou, Xiaoxu Wang, Shenzhen Xu. Unraveling the Dynamic Correlations between Transition Metal Migration and the Oxygen Dimer Formation in the Highly Delithiated LixCoO2 Cathode. The Journal of Physical Chemistry Letters 2023, 14 (15) , 3677-3684. https://doi.org/10.1021/acs.jpclett.3c00506
  36. Jonas Spychala, Alexandra Wilkening, H. Martin R. Wilkening. The Batteries’ New Clothes: Li and H Dynamics in Poorly Conducting Li2OHCl Directly Probed by Nuclear Spin Relaxation. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (15) , 7433-7444. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c08815
  37. Matthew J. Crafton, Tzu-Yang Huang, Yuan Yue, Raynald Giovine, Vincent C. Wu, Chaochao Dun, Jeffrey J. Urban, Raphaële J. Clément, Wei Tong, Bryan D. McCloskey. Tuning Bulk Redox and Altering Interfacial Reactivity in Highly Fluorinated Cation-Disordered Rocksalt Cathodes. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (15) , 18747-18762. https://doi.org/10.1021/acsami.2c16974
  38. Yu Tian, Hua Yang, Yujie Zeng, Yanyuan Qi, Wenxuan Wang, Huaican Chen, Wen Yin, Yubin Ke, Zelang Jian, Wang Hay Kan, Wen Chen. Design of High-Performance Defective Graphite-Type Anodes for Sodium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (7) , 3854-3861. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c04140
  39. Guorong Hu, Yinjia Zhang, Jingyao Zeng, Zijun Fang, Yanbing Cao, Zhongdong Peng, Xin Tan, Ke Du. Mo–F Co-Doping LiNi0.83Co0.11Mn0.06O2 Stabilizes the Structure and Induces Compact Primary Particle To Improve the Electrochemical Performance. ACS Applied Energy Materials 2023, 6 (7) , 3834-3843. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c04111
  40. Zhao Chen, Zengren Tao, Yuanming Tan, Yuanfei Zhu, Anding Wang, Shimei Lai, Yangyi Yang. Structural Regulation of Coordination Supramolecular Networks for Remarkable Lithium Storage. Energy & Fuels 2023, 37 (7) , 5508-5518. https://doi.org/10.1021/acs.energyfuels.2c04223
  41. J. Brandon Adamo, Laisuo Su, Arumugam Manthiram. Operation of Layered LiCoO2 to Higher Voltages with a Localized Saturated Electrolyte. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (12) , 15458-15466. https://doi.org/10.1021/acsami.2c22786
  42. Anuraag Aithal, Jibin J. Samuel, Arka Bandyopadhyay, Varun Kumar Karrothu, Chandrasekhar Gangadharappa, Satish Patil, Awadhesh Narayan, Naga Phani B. Aetukuri. Extended Conjugation Acceptors Increase Specific Energy Densities in π-Conjugated Redox Polymers. The Journal of Physical Chemistry C 2023, 127 (11) , 5238-5245. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.3c00385
  43. Calvin D. Quilty, Daren Wu, Wenzao Li, David C. Bock, Lei Wang, Lisa M. Housel, Alyson Abraham, Kenneth J. Takeuchi, Amy C. Marschilok, Esther S. Takeuchi. Electron and Ion Transport in Lithium and Lithium-Ion Battery Negative and Positive Composite Electrodes. Chemical Reviews 2023, 123 (4) , 1327-1363. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.2c00214
  44. Anna T.S. Freiberg, Simon Qian, Johannes Wandt, Hubert A. Gasteiger, Ethan J. Crumlin. Surface Oxygen Depletion of Layered Transition Metal Oxides in Li-Ion Batteries Studied by Operando Ambient Pressure X-ray Photoelectron Spectroscopy. ACS Applied Materials & Interfaces 2023, 15 (3) , 4743-4754. https://doi.org/10.1021/acsami.2c19008
  45. Dong Hyup Jeon, Jung-Hoon Song, Jonghyeok Yun, Jong-Won Lee. Mechanistic Insight into Wettability Enhancement of Lithium-Ion Batteries Using a Ceramic-Coated Layer. ACS Nano 2023, 17 (2) , 1305-1314. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c09526
  46. Aritri Biswas, Bhabani S. Mallik. Direct Correlation between Short-Range Vibrational Spectral Diffusion and Localized Ion-Cage Dynamics of Water-in-Salt Electrolytes. The Journal of Physical Chemistry B 2023, 127 (1) , 236-248. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c04391
  47. Xabier Martínez de Irujo Labalde, Heather Grievson, Josie-May Mortimer, Samuel G. Booth, Alex Scrimshire, Paul A. Bingham, Emmanuelle Suard, Serena A. Cussen, Michael A. Hayward. Suppression of Fe-Cation Migration by Indium Substitution in LiFe2–xInxSbO6 Cathode Materials. Chemistry of Materials 2023, 35 (1) , 337-346. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c03418
  48. Ekaterina Pomerantseva. Chemical Preintercalation Synthesis of Versatile Electrode Materials for Electrochemical Energy Storage. Accounts of Chemical Research 2023, 56 (1) , 13-24. https://doi.org/10.1021/acs.accounts.2c00193
  49. Qidi Wang, Chenglong Zhao, Shuwei Wang, Jianlin Wang, Ming Liu, Swapna Ganapathy, Xuedong Bai, Baohua Li, Marnix Wagemaker. Clarifying the Relationship between the Lithium Deposition Coverage and Microstructure in Lithium Metal Batteries. Journal of the American Chemical Society 2022, 144 (48) , 21961-21971. https://doi.org/10.1021/jacs.2c08849
  50. Xue Ye, Jing Wu, Jianneng Liang, Yipeng Sun, Xiangzhong Ren, Xiaoping Ouyang, Dazhuan Wu, Yongliang Li, Lei Zhang, Jiangtao Hu, Qianling Zhang, Jianhong Liu. Locally Fluorinated Electrolyte Medium Layer for High-Performance Anode-Free Li-Metal Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (48) , 53788-53797. https://doi.org/10.1021/acsami.2c15452
  51. Víctor Riesgo-González, David S. Hall, Katharina Märker, Jonathan Slaughter, Dominic S. Wright, Clare P. Grey. Effect of Annealing on the Structure, Composition, and Electrochemistry of NMC811 Coated with Al2O3 Using an Alkoxide Precursor. Chemistry of Materials 2022, 34 (21) , 9722-9735. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c02580
  52. You Wang, Shengchi Huang, Basirat Raji-Adefila, Alexandra Outka, Jeng-Han Wang, Dongchang Chen. Unraveling the Nature and Role of Layered Cation Ordering in Cation-Disordered Rock-Salt Cathodes. Journal of the American Chemical Society 2022, 144 (43) , 19838-19848. https://doi.org/10.1021/jacs.2c07473
  53. Yoshinari Makimura, Keita Niitani, Ippei Goto, Akira Tsujiko, Hideaki Oka, Takamasa Nonaka, Takeshi Abe. Improved Kinetics in Spinel-Related 5 V Positive Electrode Materials by Changing Lithium Insertion Schemes for Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (10) , 12239-12251. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c01721
  54. Nitin Srivastava, Shishir Kumar Singh, Dipika Meghnani, Raghvendra Mishra, Rupesh Kumar Tiwari, Anupam Patel, Anurag Tiwari, Rajendra Kumar Singh. Molybdenum-Doped Li/Mn-Rich Layered Transition Metal Oxide Cathode Material Li1.2Mn0.6Ni0.1Co0.1O2 with High Specific Capacity and Improved Cyclic Stability for Rechargeable Li-Batteries. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (10) , 12183-12195. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c01680
  55. Euan N. Bassey, Philip J. Reeves, Ieuan D. Seymour, Clare P. Grey. 17O NMR Spectroscopy in Lithium-Ion Battery Cathode Materials: Challenges and Interpretation. Journal of the American Chemical Society 2022, 144 (41) , 18714-18729. https://doi.org/10.1021/jacs.2c02927
  56. Dan Ito, Yoshihide Nakao, Manabu Ishizaki, Masato Kurihara, Hideo Ando. Effect of Static Jahn–Teller Distortion on the Li+ Transport in a Copper Hexacyanoferrate Framework. The Journal of Physical Chemistry A 2022, 126 (39) , 6814-6825. https://doi.org/10.1021/acs.jpca.2c02398
  57. Ki-Hun Nam, Sangmin Jeong, Byeong-Chul Yu, Jeong-Hee Choi, Ki-Joon Jeon, Cheol-Min Park. Li-Compound Anodes: A Classification for High-Performance Li-Ion Battery Anodes. ACS Nano 2022, 16 (9) , 13704-13714. https://doi.org/10.1021/acsnano.2c05172
  58. Widitha Samarakoon, Jiangtao Hu, Miao Song, Mark Bowden, Nabajit Lahiri, Jia Liu, Le Wang, Timothy Droubay, Krishna Koirala, Hua Zhou, Zhenxing Feng, Jinhui Tao, Yingge Du. Direct Imaging of the Structural and Morphological Evolution of Epitaxial LiCoO2 Films during Charge and Overcharge. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (37) , 15882-15890. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c01940
  59. Li Ting Gao, Pingyuan Huang, Zhan-Sheng Guo. Elucidating the Role of Rational Separator Microstructures in Guiding Dendrite Growth and Reviving Dead Li. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (37) , 41957-41968. https://doi.org/10.1021/acsami.2c09551
  60. Fengxia Xin, Anshika Goel, Xiaobo Chen, Hui Zhou, Jianming Bai, Sizhan Liu, Feng Wang, Guangwen Zhou, M. Stanley Whittingham. Electrochemical Characterization and Microstructure Evolution of Ni-Rich Layered Cathode Materials by Niobium Coating/Substitution. Chemistry of Materials 2022, 34 (17) , 7858-7866. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c01461
  61. Venkatesh Kabra, Brennan Birn, Ishita Kamboj, Veronica Augustyn, Partha P. Mukherjee. Mesoscale Machine Learning Analytics for Electrode Property Estimation. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (34) , 14413-14429. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c04432
  62. Elisabetta Arca, Gabriel M. Veith, Rohit Satish, Terri Lin, Glenn Teeter, Robert Kostecki. Understanding the Origin of the Nonpassivating Behavior of Si-Based Anodes during the Initial Cycles. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (33) , 14058-14066. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.2c02976
  63. Yaprak Subaşı, Semih Afyon. High Voltage LiCoO2 Cathodes with High Purity Lithium Bis(oxalate) Borate (LiBOB) for Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (8) , 10098-10107. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c01789
  64. Zexin Jin, Qian Cheng, Si Tong Bao, Ruiwen Zhang, Austin M. Evans, Fay Ng, Yunyao Xu, Michael L. Steigerwald, Ann E. McDermott, Yuan Yang, Colin Nuckolls. Iterative Synthesis of Contorted Macromolecular Ladders for Fast-Charging and Long-Life Lithium Batteries. Journal of the American Chemical Society 2022, 144 (30) , 13973-13980. https://doi.org/10.1021/jacs.2c06527
  65. Jessica L. Andrews, Eric T. McClure, Kenneth K. Jew, Molleigh B. Preefer, Ahamed Irshad, Matthew J. Lertola, Daniel D. Robertson, Charlene Z. Salamat, Michael J. Brady, Louis F. J. Piper, Sarah H. Tolbert, Johanna Nelson Weker, Bradley F. Chmelka, Bruce S. Dunn, Sri R. Narayan, William C. West, Brent C. Melot. Room-Temperature Electrochemical Fluoride (De)insertion into CsMnFeF6. ACS Energy Letters 2022, 7 (7) , 2340-2348. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c01324
  66. Xiaopeng Li, Yan Meng, Xiaojuan Chen, Yujue Wang, Dan Xiao. Nano-LiFePO4/C Derived from Gaseous-Oxidation Engineering-Synthesized Amorphous Mesoporous nano-FePO4 for High-Rate Li-Ion Batteries. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (26) , 9311-9321. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.2c01006
  67. Trupti C. Nirmale, Nageshwar D. Khupse, Ramchandra S. Kalubarme, Milind V. Kulkarni, Anjani J. Varma, Bharat B. Kale. Imidazolium-Based Dicationic Ionic Liquid Electrolyte: Strategy toward Safer Lithium-Ion Batteries. ACS Sustainable Chemistry & Engineering 2022, 10 (26) , 8297-8304. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.2c00767
  68. Youshuang Zhou, Zhaoyang Wei, Weiwei Lei, Jun You, Tianqi Liang, Qunchao Zhang, Dean Shi. Preparation of Porous Yolk–Shell S@Poly(vinyl alcohol) (PVA) Particles for a Lithium–Sulfur Battery Cathode with High Cycling and Rate Performances via a Self-Emulsification Process. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (6) , 7432-7442. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c00934
  69. Santosh U. Sharma, Yu-Lung Chang, Swetha V. Chaganti, Yogesh W. More, Jyh-Tsung Lee. Cross-Linked Naphthalene Diimide-Based Polymer as a Cathode Material for High-Performance Organic Batteries. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (6) , 7550-7558. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c01014
  70. Yang Li Xiaolin Guo Hui Wang . Solid Composite Electrolytes for Solid-State Alkali Metal Batteries. , 395-423. https://doi.org/10.1021/bk-2022-1413.ch015
  71. Dipika Meghnani Shishir Kumar Singh Nitin Srivastava Rajendra Kumar Singh . Phosphite-Based Electrodes. , 39-55. https://doi.org/10.1021/bk-2022-1414.ch003
  72. Siddharth Sradhasagar Soobhankar Pati Amritendu Roy . Methods and Techniques of Solid-State Batteries. , 39-89. https://doi.org/10.1021/bk-2022-1413.ch003
  73. Manikandan Palanisamy, Keng-Wei Lin, Chieh-Tsung Lo, Vilas G. Pol. In Situ Thermal Safety Aspect of the Electrospun Polyimide-Al2O3 Separator Reveals Less Exothermic Heat Energies Than Polypropylene at the Thermal Runaway Event of Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (24) , 28310-28320. https://doi.org/10.1021/acsami.2c07780
  74. Venkata Rohit Punyapu, Yi Ding, Ka Yuen Simon Ng, Da Deng. Binary Fe/Mn-Based Nanocomposites as Li-Free Cathode Materials for Li Batteries Assembled in Charged State. Industrial & Engineering Chemistry Research 2022, 61 (22) , 7474-7479. https://doi.org/10.1021/acs.iecr.1c04661
  75. Ze-Fei Liu, Cheng-Yu Zhu, You-Wen Ye, Yu-Han Zhang, Fei Cheng, Huan-Rong Li. Synergistic Optimization Strategy Involving Sandwich-like MnO2@rGO and Laponite-Modified PAM for High-Performance Zinc-Ion Batteries and Zinc Dendrite Suppression. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (22) , 25962-25971. https://doi.org/10.1021/acsami.2c02334
  76. Nathan Metzger, Xianglin Li. Technical and Economic Analysis of Fuel Cells for Forklift Applications. ACS Omega 2022, 7 (22) , 18267-18275. https://doi.org/10.1021/acsomega.1c07344
  77. Fangjia Li, Hugh D. Mitchell, Arielle C. Mensch, Dehong Hu, Elizabeth D. Laudadio, Jenny K. Hedlund Orbeck, Robert J. Hamers, Galya Orr. Expression Patterns of Energy-Related Genes in Single Cells Uncover Key Isoforms and Enzymes That Gain Priority Under Nanoparticle-Induced Stress. ACS Nano 2022, 16 (5) , 7197-7209. https://doi.org/10.1021/acsnano.1c08934
  78. Xinhao Li, Qian Wang, Haoyue Guo, Nongnuch Artrith, Alexander Urban. Understanding the Onset of Surface Degradation in LiNiO2 Cathodes. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (5) , 5730-5741. https://doi.org/10.1021/acsaem.2c00012
  79. Xue-Yan Hou, Yuta Kimura, Yusuke Tamenori, Kiyofumi Nitta, Hirona Yamagishi, Koji Amezawa, Takashi Nakamura. Thermodynamic Analysis Enables Quantitative Evaluation of Lattice Oxygen Stability in Li-Ion Battery Cathodes. ACS Energy Letters 2022, 7 (5) , 1687-1693. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.2c00353
  80. Dongchan Li, Shaoqiang Gu, Ce Li. Experimental and Thermodynamic Modeling Study of the Solid–Liquid Equilibria in the Quaternary System (LiCl + MgCl2 + Li2SO4 + MgSO4 + H2O) at 288.15 K and 0.1 MPa. Journal of Chemical & Engineering Data 2022, 67 (5) , 1299-1306. https://doi.org/10.1021/acs.jced.2c00039
  81. João C. Barbosa, Renato Gonçalves, Carlos M. Costa, Senentxu Lanceros-Méndez. Toward Sustainable Solid Polymer Electrolytes for Lithium-Ion Batteries. ACS Omega 2022, 7 (17) , 14457-14464. https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01926
  82. Zhiwen Min, Chunlei Yang, Guo-Hua Zhong, Ziheng Lu. First-Principles Insights into Lithium-Rich Ternary Phosphide Superionic Conductors: Solid Electrolytes or Active Electrodes. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (16) , 18373-18382. https://doi.org/10.1021/acsami.2c00292
  83. Sun Woong Baek, Muna Saber, Anton Van der Ven, Laurent Pilon. Thermodynamic Analysis and Interpretative Guide to Entropic Potential Measurements of Lithium-Ion Battery Electrodes. The Journal of Physical Chemistry C 2022, 126 (14) , 6096-6110. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.1c10414
  84. Xiaoying Fan, Peng Chen, Xu Yin, Ruo-Xuan Qi, Chao Yang, Ya-Jun Cheng, Kunkun Guo, Cuirong Liu, Yonggao Xia. One Stone for Multiple Birds: A Versatile Cross-Linked Poly(dimethyl siloxane) Binder Boosts Cycling Life and Rate Capability of an NCM 523 Cathode at 4.6 V. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (14) , 16245-16257. https://doi.org/10.1021/acsami.2c01245
  85. Seong Shik Kim, David N. Agyeman-Budu, Joshua J. Zak, Andrew Dawson, Qizhang Yan, Miguel Cában-Acevedo, Kamila M. Wiaderek, Andrey A. Yakovenko, Yiyi Yao, Ahamed Irshad, Sri R. Narayan, Jian Luo, Johanna Nelson Weker, Sarah H. Tolbert, Kimberly A. See. Promoting Reversibility of Multielectron Redox in Alkali-Rich Sulfide Cathodes through Cryomilling. Chemistry of Materials 2022, 34 (7) , 3236-3245. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00030
  86. Li Yang, Abhishek Lahiri, Fabien Krebs, Frank Endres. Zinc Storage Mechanism in Polypyrrole Electrodeposited from Aqueous, Organic, and Ionic Liquid Electrolytes: An In Situ Raman Spectroelectrochemical Study. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (3) , 3217-3226. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03823
  87. Hanlei Zhang, Hao Liu, Louis F. J. Piper, M. Stanley Whittingham, Guangwen Zhou. Oxygen Loss in Layered Oxide Cathodes for Li-Ion Batteries: Mechanisms, Effects, and Mitigation. Chemical Reviews 2022, 122 (6) , 5641-5681. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.1c00327
  88. Xabier Martínez de Irujo-Labalde, Alex Scrimshire, Paul A. Bingham, Emmanuelle Suard, Michael A. Hayward. Conversion of Li2FeSbO5 to the Fe(III)/Fe(V) Phase LiFeSbO5 via Topochemical Lithium Extraction. Chemistry of Materials 2022, 34 (5) , 2468-2475. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.2c00156
  89. Yasaman Shirazi Moghadam, Sirshendu Dinda, Abdel El Kharbachi, Georgian Melinte, Christian Kübel, Maximilian Fichtner. Structural and Electrochemical Insights from the Fluorination of Disordered Mn-Based Rock Salt Cathode Materials. Chemistry of Materials 2022, 34 (5) , 2268-2281. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c04059
  90. Shouyi Yin, Hongyi Chen, Jun Chen, Abouzar Massoudi, Wentao Deng, Xu Gao, Shu Zhang, Ying Wang, Tsung-Wu Lin, Craig E. Banks, Shi-zhang Qiao, Guoqiang Zou, Hongshuai Hou, Xiaobo Ji. Chemical-Mechanical Effects in Ni-Rich Cathode Materials. Chemistry of Materials 2022, 34 (4) , 1509-1523. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c03051
  91. Jonas L. Kaufman, Anton Van der Ven. Cation Diffusion Facilitated by Antiphase Boundaries in Layered Intercalation Compounds. Chemistry of Materials 2022, 34 (4) , 1889-1896. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c04152
  92. Yijun Gao, Ping Xue, Lijun Ji, Xin Pan, Lining Chen, Wei Guo, Mi Tang, Chengliang Wang, Zhengbang Wang. Interfacial Self-assembly of Organics/MXene Hybrid Cathodes Toward High-Rate-Performance Sodium Ion Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (6) , 8036-8047. https://doi.org/10.1021/acsami.1c23840
  93. Frank Krumeich. The Complex Crystal Chemistry of Niobium Tungsten Oxides. Chemistry of Materials 2022, 34 (3) , 911-934. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c03723
  94. Christopher Choi, David Ashby, You Rao, Elaf Anber, James L. Hart, Danielle Butts, Catrina Wilson, Emily Levin, Mitra Taheri, Maryam Ghazisaeidi, Bruce Dunn, Vicky Doan-Nguyen. Mechanistic Insight and Local Structure Evolution of NiPS3 upon Electrochemical Lithiation. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (3) , 3980-3990. https://doi.org/10.1021/acsami.1c19963
  95. Christina Ertural, Ralf P. Stoffel, Peter C. Müller, C. Alexander Vogt, Richard Dronskowski. First-Principles Plane-Wave-Based Exploration of Cathode and Anode Materials for Li- and Na-Ion Batteries Involving Complex Nitrogen-Based Anions. Chemistry of Materials 2022, 34 (2) , 652-668. https://doi.org/10.1021/acs.chemmater.1c03349
  96. Boya Liu, Xiang Ren, Jinling Yin, Kai Zhu, Jun Yan, Ke Ye, Guiling Wang, Dianxue Cao. VS4 Nanorods Anchored Graphene Aerogel as a Conductive Agent-Free Electrode for High-Performance Lithium-Ion Batteries. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (1) , 567-574. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03083
  97. Yasuhito Aoki, Mami Oda, Sachiko Kojima, Taihei Ishihama, Tsuyoshi Nagashima, Takayuki Doi, Minoru Inaba. Predictive Characterization of SEI Formed on Graphite Negative Electrodes for Efficiently Designing Effective Electrolyte Solutions. ACS Applied Energy Materials 2022, 5 (1) , 1085-1094. https://doi.org/10.1021/acsaem.1c03450
  98. Dejian Dong, Jing Xie, Zhuojian Liang, Yi-Chun Lu. Tuning Intermolecular Interactions of Molecular Crowding Electrolyte for High-Performance Aqueous Batteries. ACS Energy Letters 2022, 7 (1) , 123-130. https://doi.org/10.1021/acsenergylett.1c02064
  99. Shuai Li, Jiaze Lu, Zhen Geng, Yue Chen, Xiqian Yu, Meng He, Hong Li. Solid Polymer Electrolyte Reinforced with a Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3-Coated Separator for All-Solid-State Lithium Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2022, 14 (1) , 1195-1202. https://doi.org/10.1021/acsami.1c21804
  100. Junru Wang, Feng Li, Zhichao Liu, Zhenhong Dai, Shuxia Gao, Mingwen Zhao. Two-Dimensional Conductive Metal–Organic Frameworks as Highly Efficient Electrocatalysts for Lithium–Sulfur Batteries. ACS Applied Materials & Interfaces 2021, 13 (51) , 61205-61214. https://doi.org/10.1021/acsami.1c19381
  Load more citations

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  Pair your accounts.

  Export articles to Mendeley

  Get article recommendations from ACS based on references in your Mendeley library.

  You’ve supercharged your research process with ACS and Mendeley!

  STEP 1:
  Click to create an ACS ID

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  Please note: If you switch to a different device, you may be asked to login again with only your ACS ID.

  MENDELEY PAIRING EXPIRED
  Your Mendeley pairing has expired. Please reconnect